Altıncı Risale olan Altıncı Kısım

İçerikler


 1. "Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onunla onu mağlûp eder." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır." Neden "şöhretperestlik" ehl-i dünya için gayet dağdağalıdır?

 3. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Birinci Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?

 4. "O biçareler, 'Kalbimiz Üstadla beraberdir' fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki, ehl-i ilhâdın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan..." Bu ifadeyi devamıyla açabilir misiniz?

 5. "Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen,.." Bu ifadeye göre insanlar cinlerden mi ders alıyor?

 6. "Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur." ayetinin Hücumat-ı Sitte'ye serlevha yapılmasını nasıl anlayabiliriz? Orada daha çok enfüsi hastalıklardan bahsediliyor...

 7. "İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in'ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez." İzah eder misiniz?

 8. "Sevab-ı uhrevî için, dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsn-ü tesiri noktasında, gelecek temsildeki sırra binaen, belki o hissin meşru bir ciheti bulunur." Hubb-u cah hissinin meşru ciheti nedir?

 9. Bir temsilde Ayasofya Camisi örnek olarak verilmektedir. Acaba Ayasofya Camisini örnek vermenin özel bir nedeni veya hikmeti var mıdır?

 10. "Ehl-i iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde, kalbi öyle hodfuruş adamları görse soğuk görür, mânen nefret eder." cümlesini izah eder misiniz?

 11. "Her bir Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide, derecesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çevrilir." İzah eder misiniz? O cemaatin içinde namazı güzel kılarak mı mevki kazanılır?

 12. "Yalnız hayvanatı muzırra nev´inden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların gözünde kıymeti görünmez." cümlesini açıklar mısınız?

 13. "Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel çok mübarek mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabanî eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder." İzah eder misiniz?

 14. "Birinci suretteki adam, faraza hubbu cahı kalbinden çıkarmazsa, fakat ihlâsı ve rıza-yı İlâhîyi esas tutmak ve hubbu cahı hedef ittihaz etmemek şartıyla,.." İzahı; bir kişide "hubb-u cah" ve "ihlas", nasıl birlikte barınabilir?

 15. "Daima dualarıyla ve âb-ı kevser gibi feyizler, âlem-i İslâmın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i a’mâline geçirilir." Buradaki "ruhuna içirilir" ile "defter-i a’mâline geçirilir" konusunu açar mısınız?

 16. "Kendimi hubb-u cahtan kurtaramadığım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Dünyanın büyük makamını işgal eden küçük adamın büyük kabahati nedir?

 18. "Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş." derken; korku damarı ile hayat nasıl korunur, açıklar mısınız?

 19. "Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar." Neden "bilhassa ulemanın" ifadesi belirtilmiş?

 20. "Ehl-i ilhadın dalkavukları,.." ifadesinde "dalkavuk" kelimesi neden kullanılmıştır?

 21. "İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın..." İzah?

 22. "Şüphesiz ki zikri (vahyi, Kur’ân’ı) biz indirdik; onu koruyan da elbette biziz." ayetinde Allah Kur'an'ı koruyacağını ifade etmesine rağmen, Üstad'ın şahısları da koruyacağı manasını çıkarmasını nasıl anlayacağız?

 23. "Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var." Üstad Hazretleri neden burada "uhrevi" kelimesini kullanmıştır?

 24. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki İkinci Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 25. "Meşru rızk, ihtiyar ve iktidarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor." açar mısınız? Bu cümlenin bizim gibi sıradan Müslümanlar için ifade ettiği mana ve üzerimize yüklediği vazife nedir?

 26. "Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki, zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar." hâlihazırdaki vaziyetlerine bakılınca bu tespit nasıl anlaşılmalı?

 27. Tilki ve maymunların yiyecek peşinden koştukları için en çok onlar aç kalıyor, ağaçlar ise yerinde kaldıkları için en çok rızık onlara gidiyor,.. Peki şimdi birisi dese ki "O zaman yerimizde oturalım, Allah rızkımızı gönderir." haklı olmaz mı?

 28. "Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat, maatteessüf, herbir emr-i hayırda bulunan mânileri def etmek vazifesi, bizi bazan menfi harekete sevk ediyor." deniliyor. Buradaki "menfi hareket"ten kasıt nedir, izah eder misiniz?

 29. "Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz." Bu ifadeleri açıklar mısınız?

 30. "Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir." Bu cümlede geçen "fütur vermek" ifadesini açıklar mısnız?

 31. "Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Hakk'tır. O hem Rahîm, hem Kerîmdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle,.." devamıyla izah eder misiniz?

 32. "Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün..." İzahı?

 33. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki Dördüncü Desise-i Şeytaniye´yi Açıklar mısınız?

 34. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Üçüncü Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?

 35. "Dördüncü taife ki, çocuklardır... Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidatları mesudâne inkişaf edebilir..." Çocuklar soyut düşünemiyorlar. Görmedikleri şeylere inanmakta zorlanıyorlar. Allah'ı çok soruyorlar; teslim ve tevekkül edebilirler mi?

 36. "Gayet kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istimdadı, kalblerinde iman-ı billâh ve iman-ı bil’âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır." Allah'a imanın nokta-i istinad, ahirete imanın nokta-i istimdad ile ifade edilmesinin hikmeti nedir?

 37. " Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar." Burada geçen "enaniyette" kelimesinden ne murad edilmiştir? Enaniyetle avlamak olsa cümle akışına göre daha münasib görünüyor.

 38. "Ehl-i dalâlet ene’ye binmiş, dalâlet vadilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye, eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa, madem ki ötekilere benzer ve onlar da onları kendileri gibi nefisperest zannederler,.." İzah?

 39. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Beşinci Desise-i Şeytaniye'yi açıklar mısınız?

 40. "Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 41. "Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi, farz-ı muhal olarak, ben üstadlık dâvâ etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk;.." Devamıyla izah eder misiniz?

 42. "Bir şey daha kaldı; en tehlikelisi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar." ifadesini izah eder misiniz, "Allah için kıskançlık" nasıl olur?

 44. "Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 45. "Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz." Buradaki "çok emarelere" örnekler verir misiniz? "Fetva vazifesiyle tavzif edilmek" ne demek?

 46. "Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz." cümlesini izah eder misiniz?

 47. "İnsandaki tembellik ve tenperverlik ve vazifedarlık damarından istifade eder." "Tembellik", "tenperverlik" ve "vazifedarlığın" bir arada zikredilmesinin hikmeti ne olabilir?

 48. "Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder, tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi..." izahı?

 49. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki Altıncı Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 50. "Hatt-ı Kur’ân’ın tebdiline karşı, Kur’ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir. Ve Kur’ân’ın mühim ezvâk-ı i’câziyesi aynı senede tezahür ediyor." İzah eder misiniz?