Altıncı Risale olan Altıncı Kısım

İçerikler


 1. "Zulmedenlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur." ayetinin Hücumat-ı Sitte'ye serlevha yapılmasını nasıl anlayabiliriz?

 2. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Birinci Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?

 3. "Şeytan-ı ins, şeytan-ı cinnîden aldığı derse binaen,.." Bu ifadeye göre insanlar cinlerden mi ders alıyor?

 4. "Ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır." Neden "şöhretperestlik" ehl-i dünya için gayet dağdağalıdır?

 5. "Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onunla onu mağlûp eder." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Hakiki olmayan bazı biçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar." Dostlarım ifadesini kullandığı kişiler için aynı zamanda hakiki olmayan da diyor. Bunu izah eder misiniz ve "manen tehlikeye atmak" nedir?

 7. "O biçareler, 'Kalbimiz Üstadla beraberdir' fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki, ehl-i ilhâdın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan..." İzah eder misiniz?

 8. "İnsanların teveccühü, o teveccüh-ü rahmetin in'ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür; yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez." İzah eder misiniz?

 9. "Sevab-ı uhrevî için, dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsn-ü tesiri noktasında,.. Belki o hissin meşru bir ciheti bulunur." Hubb-u cah hissinin meşru ciheti nedir?

 10. Yirmi Dokuzuncu Mektup’ta Ayasofya Camii misal olarak verilmektedir. Bunun hususî bir sebebi veya hikmeti var mıdır?

 11. "Her bir Müslüman, hususan ehl-i fazl ve kemal ise, bu camide, derecesine göre bir mevkii olur, görünür,.." İzah eder misiniz? O cemaatin içinde namazı güzel kılarak mı mevki kazanılır?

 12. "Yalnız hayvanatı muzırra nev´inden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların gözünde kıymeti görünmez." cümlesini açıklar mısınız?

 13. "Ehl-i iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde, kalbi öyle hodfuruş adamları görse soğuk görür, mânen nefret eder." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Birinci suretteki adam, faraza hubbu cahı kalbinden çıkarmazsa, fakat ihlâsı ve rıza-yı İlâhîyi esas tutmak ve hubbu cahı hedef ittihaz etmemek şartıyla,.." İzahı; bir kişide "hubb-u cah" ve "ihlas", nasıl birlikte barınabilir?

 15. "Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır; ona bedel çok mübarek mahlûkları arkadaş bulur, onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabanî eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celb eder." İzah eder misiniz?

 16. "Daima dualarıyla ve âb-ı kevser gibi feyizler, âlem-i İslâmın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i a’mâline geçirilir." İzah eder misiniz?

 17. "Dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük" bir insanın "büyük bir" kabahati nedir?

 18. "Kendimi hubb-u cahtan kurtaramadığım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar." Neden "bilhassa ulemanın" ifadesi zikredilmiş?

 20. "Cenâb-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş." derken; korku damarı ile hayat nasıl korunur, izah eder misiniz?

 21. "Ehl-i ilhadın dalkavukları,.." ifadesinde "dalkavuk" kelimesi neden kullanılmıştır?

 22. "Biz hizbü’l-Kur’ân’ız. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْناَ الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ sırrıyla, Kur’ân’ın kalesindeyiz." Kur’ân’ı insanlar da koruyacak mı?

 23. "Bu kardeşimizin binler uhrevî dostları ve kardeşleri var." Üstad Hazretleri burada neden "uhrevi" kelimesini kullanmıştır?

 24. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki İkinci Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 25. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Üçüncü Desise-i Şeytaniyeyi izah eder misiniz?

 26. "Meşru rızk, ihtiyar ve iktidarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor." Bu cümlenin bizim gibi sıradan Müslümanlar için ifade ettiği mâna ve üzerimize yüklediği vazife nedir, izah eder misiniz?

 27. Tilki ve maymunların yiyecek peşinden koştukları için en çok onlar aç kalıyor, ağaçlar ise yerinde kaldıkları için en çok rızık onlara gidiyor,.. Peki şimdi birisi dese ki "O zaman yerimizde oturalım, Allah rızkımızı gönderir." haklı olmaz mı?

 28. "Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki, zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar." hâlihazırdaki vaziyetlerine bakılınca bu tespit nasıl anlaşılmalıdır?

 29. "Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenâb-ı Hakk'tır. O hem Rahîm, hem Kerîmdir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle,.." devamıyla izah eder misiniz?

 30. "Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayr-ı meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle, vicdanını, belki bazı mukaddesâtını rüşvet verip, menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün..." İzah eder misiniz?

 31. "Hem her saati size ebedî bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur’âniyeye sed çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki, her ay binler maaş verilse, yerini dolduramaz." Fütur ile izah eder misiniz?

 32. "Biz, kudsî hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat, maatteessüf, herbir emr-i hayırda bulunan mânileri def etmek vazifesi, bizi bazan menfi harekete sevk ediyor." Buradaki "menfi hareket"ten maksat nedir, izah eder misiniz?

 33. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki Dördüncü Desise-i Şeytaniye´yi Açıklar mısınız?

 34. "Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyetfuruş mülhidler" Türk milliyetçiliğini hararetle savunan bir insan nasıl Türk düşmanı olabilir?

 35. "Dördüncü taife ki, çocuklardır... Hâlıkı bilmekle ruhları inbisat edebilir, istidatları mesudâne inkişaf edebilir..." Çocuklar soyut düşünemiyorlar. Görmedikleri şeylere inanmakta zorlanıyorlar. Allah'ı çok soruyorlar; teslim ve tevekkül edebilirler mi?

 36. "Gayet kuvvetli bir nokta-i istinadı ve tükenmez bir nokta-i istimdadı, kalblerinde iman-ı billâh ve iman-ı bil’âhiret suretiyle yerleştirmek lâzımdır." Allah'a imanın nokta-i istinad, ahirete imanın nokta-i istimdad ile ifade edilmesinin hikmeti nedir?

 37. "Ona çok hazin teessüf ettirecek. 'Eyvah! Hem gençlik gitti hem ömür gitti. Hem müflis olarak kabre gidiyorum. Keşke aklımı başıma alsaydım!' dedirecek." İzah eder misiniz?

 38. "Hücumat-ı Sitte" risalesindeki Beşinci Desise-i Şeytaniye'yi açıklar mısınız?

 39. "Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz, sizi enaniyette vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar." Burada geçen "enaniyette" kelimesinden ne murad edilmiştir? "Enaniyetle avlamak" daha doğru olmaz mıydı?

 40. "Ehl-i dalâlet ene’ye binmiş, dalâlet vadilerinde koşuyor. Ehl-i hak, bilmecburiye, eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir. Enenin istimalinde haklı dahi olsa,.." İzah eder misiniz?

 41. "Bir anahtar bir hazineden ziyade ehemmiyetli olur... Sözler, hakaik-i Kur’aniyenin birer anahtarı..." Burada Risaleler Kur'an'a takdim mi ediliyor?

 42. "Ben de onların bir ders arkadaşıyım. Haydi, farz-ı muhal olarak, ben üstadlık dâvâ etsem, madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk;.." Devamıyla izah eder misiniz?

 43. "Acaba, dünyevî ve millî bir maksat için çok zatlar enâniyeti terk edip, firavun-meşrep bir adamın kemâl-i sadakatle etrafına toplanıp, şiddetli bir tesanüdle iş gördükleri halde, acaba bu kardeşiniz,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 44. "Kardeşlerim, enâniyetin işimizde en tehlikeli ciheti kıskançlıktır. Eğer sırf lillâh için olmazsa, kıskançlık müdahale eder, bozar." ifadesini izah eder misiniz, "Allah için kıskançlık" nasıl olur?

 45. "Bir şey daha kaldı; en tehlikelisi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Ehl-i ilmin bir kısmında bir enaniyet-i ilmiye bulunur." Risalelerle meşgul olanlarda ilmi enaniyet ve istibdat olmasının önüne nasıl geçilebilir?

 47. "Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 48. "Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu hâlde, nefsi ise, enâniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adâvet besler gibi, Sözlerin kıymetlerinin tenzilini arzu eder..." izah eder misiniz?

 49. "Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz." cümlesini izah eder misiniz?

 50. "Hücumat-ı Sitte Risalesi"ndeki Altıncı Desise-i Şeytaniye´yi açıklar mısınız?

 51. "Hatt-ı Kur’ân’ın tebdiline karşı, Kur’ân şakirtlerinin bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur’ânîyi muhafazaya çalışması aynı senededir..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...