Üçüncü Mevkıf

İçerikler


 1. "Ahbaplara muhabbetin ise, madem Allah içindir. O ahbapların firakları, hattâ ölümleri, sohbetinize ve uhuvvetinize mâni olmadığı için, o mânevî muhabbet ve ruhanî irtibattan istifade edersin. Ve mülâkat lezzeti daimî olur." İzah?

 2. "Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise: Ehl-i gaflete karanlıklı bir vahşetgâh görünen âlem-i berzah, o nuranîlerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgâhları suretinde sana göründüğü için, o âleme gitmeye tevahhuş, tedehhüş değil,.." İzah nasıldır?

 3. “Hem güzel şeylere muhabbetin, madem Sânileri hesabınadır, 'Ne güzel yapılmışlar' tarzındadır..." Bu paragrafı mana-yı harfi açısından izah eder misiniz? Ayrıca hüsün ve cemal arasında mahiyet ve keyfiyet farkı var mıdır?

 4. "Keşke gençliğim birgün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini şekvâ ederek haber verecektim." bu ifadenin kaynağı nedir?

 5. "Bahar gibi ziynetli meşherlere muhabbet ise, madem san’at-ı İlâhiyeyi seyran itibarıyladır..." İzah eder misiniz?

 6. "Dünyaya muhabbetin ise, madem Cenâb-ı Hakkın namınadır. O vakit dünyanın dehşetli mevcudatı, sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer..." İzah eder misiniz?

 7. Mukaddimede mahiyet-i insaniyeden bazı hasselerin vazifeleri, lezzetleri ve elemleri olduğu zikredilmektedir. Nazara verilen hasselerin özelliklerini biraz daha açabilir misiniz? Ahiretteki neticeleri hakkında bilgi verir misiniz?

 8. "Hattâ dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin 'Elhamdülillâh' kelimesi, Cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada orada “Elhamdülillâh” yersin..." Şükr-ü manevî nasıl taam olur? İzah eder misiniz?

 9. "Yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak yetmiş envâ-ı hüsünle vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük birer Cennet hükmünde olan huriler…" ifadesini izah eder misiniz?

 10. "İbadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi, dâr-ı saâdette ebedî bir gençliktir." Ehl-i cennetin hepsi genç değil midir?

 11. "وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ" âyetini cennetteki çocukların mahiyet ve özelliklerini de nazara vererek izah eder misiniz?

 12. "Enbiya ve evliyaya Kur’ân’ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahda, haşirde istifade etmekle beraber..." Berzah ve haşirde şefaatten istifadeyi izah eder misiniz?

 13. "... âdi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli-makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir." cümlesine göre; en yüksek makama çıkmanın yolu tebaiyetten mi geçer?

 14. İmam-ı Rabbânînin ifade ettiği "Letâif-i Cennet, cilve-i esmânın temessülâtıdır." cümlesini izah eder misiniz?

 15. "Hem dünyada yalnız zayıf gölgeleri gösterilen esmâ, o Cennetin âyinelerinde en şâşaalı bir surette gösterilecektir." ne demektir, izah eder misiniz?

 16. "Tohumcuklar hükmünde olan istidatları, envâ-ı lezâiz ve kemâlâtla sünbüllenecek surette ona verileceği" hususunu açar mısınız?

 17. "Rahmetin ve hikmetin muktezası olduğu gibi, hadisin nususuyla ve Kur’ân’ın işârâtıyla sabittir." âyet ve hadislerden örnek verebilir misiniz?

 18. "O da dünya kadar bir Cennettir." Cennet ehline dünya kadar yer verilmesini nasıl anlayabiliriz?

 19. "Ehl-i şuhudun hüsn-ü cemâli o derece fazlalaşır ki, döndükleri vakit, saraylarındaki aileleri çok dikkatle, zorla onları tanıyabilirler." Buradaki "şuhud ehli" ve "saraylarındaki aileleri"ni açıklar mısınız? Ayrıca rüyet nasıl gerçekleşecek?

 20. "Hazret-i Süleyman (as) gibi muhteşem bir kemâl ile meşhur bir zâtın rüyetine iştiyaklı bir merak, Hazret-i Yusuf (as) gibi bir cemâl ile mümtaz bir zâtın şuhuduna meraklı bir iştiyak, herkes vicdanen hisseder." Bu diğer peygamberler için de geçerli mi?

 21. Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf, Dokuzuncu işaretin sonundaki ibarelerin ve âyetin açıklamasını yapar mısınız?

 22. "Şu Sözün âhirinde uzun tafsilâtı uzun görme. Ehemmiyetine nisbeten kısadır; daha uzun ister." Bu tembihe Üstad neden ihtiyaç hissetmiş olabilir?

 23. "Konuşan ben değilim. Belki, işârât-ı Kur’âniye namına hakikattir." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 24. "Senin dergâh-ı rahmetini, mahbub abdin olan Üveysü’l-Karânî’nin nidâsıyla ve münâcâtıyla şöyle çalıyorum..." Veysel Karani'nin münacatının, Otuz İkinci Söz ile münasebeti nedir? Buradaki rahmet kapısından maksat nedir ve nasıl açılmıştır?

 25. Veysel Karani’nin münacatının mealini verir misiniz?

Yükleniyor...