Sorularla Risale

Sitedeki Yazıları

 1. " اَحَدُكُمْ kelimesiyle der: Cemaatten hayatını alan hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz Ne olmuş ki, böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder?" ifadesini izah eder misiniz?

 2. " اَشْهَدُ اَنْ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ olan imanın tercümanını mübarek Hacerü’l-Esvede tevdi edip emanet bırakıyorum..." Üstad neden Kelime-i Şehadeti Hacerü’l-Esvede emanet bırakıyor?

 3. " اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ilâ âhir.. âyeti sizi susturur." Buradaki âyet-i kerîmenin yeri ve tefsiri hususunda bilgi verir misiniz?

 4. " اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ayetinin, hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret etmesini izah eder misiniz?

 5. " قُلْ هُوَ karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var. Ey, لاَ هُوَ اِلاَّ هُوَ Şu, tevhid-i şuhuda bir işarettir. Hakikatbîn nazar tevhide müstağrak olursa der ki: لاَ مَشْهُودَ اِلاَّ هُوَ" İzah eder misiniz?

 6. " ل ve ا ile beraber ikisi لا suretinde ittihad ettikleri ve 'elif' لا suretinde hissesi 'lâm'ın yarısıdır. " İzah eder misiniz?

 7. " وَعَلَّمَ آدَمَ اْلاَسْمَاءَ كُلَّهَا Hazret-i Âdem Aleyhisselâm'ın dâvâ-yı hilâfet-i kübrâda mu'cize-i kübrâsı, talim-i esmâdır..." Bu ayetin tamamının meali nedir?

 8. " يُحْيِ Yani, hayatı veren Odur. Ve hayatı rızıkla idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur. Ve hayatın âli gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi Onundur." İzahı?

 9. " ‘Bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalât-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve iman-ı tahkikîden gelen tafsilli ve bürhanlı marifet-i kudsiyedir.’ diye ehl-i hakikat ittifak etmişler." Marifet-i kudsiye ne demektir?

 10. " ‘En zayıflarınızın durumuna göre yürüyün.’ hadis-i şerifinin sırrıyla hareket etmek..." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?

 11. " ‘Kanaat, tükenmez bir hazinedir.’ hadisinin sırrıyla, kanaat bir define-i hüsn-ü maişet ve rahat-ı hayattır." İzah eder misiniz?

 12. " ‘Meleke-i mârifet-i hukuk’ dedikleri her fenalığın maddeten zararını ihsas ede ede ve efkâr-ı umumiyeyi ikaz etmekle hâsıl olan ‘meleke-i riayet-i hukuk’ dedikleri emri, şeriat-ı İlâhiyeye bedel..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 13. " ‘On yedi şeker yerine kutu sekiz şekerle dolsun.’ diye taaccüp ettik. İşte bu vâkıa, bize şuhud derecesinde kanaat verdi ki, bu sır, Risale-i Nur'a, hâdimlerine bir inâyet-i İlâhiye ve bir iltifat-ı Rabbaniyedir.” Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 14. " ‘Seyl-i mevcudat ve kàfile-i mahlûkat nereden geliyor ve nereye gidecek ve niçin gelmişler ve ne yapıyorlar?’ diye halledilmeyen tılsımlı suallerin mânâları ona inkişaf etmesi, ancak ve ancak sırr-ı tevhid iledir. " Neden “sırr-ı tevhid ile” deniyor?..

 15. " ‘Şu garib ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar?’ diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükûmeti, fenn-i hikmeti karşılarına çıkardı." cümlesini özellikle “hilkat hükumeti” kavramını izah eder misiniz?

 16. ""Felillâhilhamd, sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi..." cümlesi ve devamında ifade edilen temsil şekillerinden hangisi, hangi risalede kullanılmış?..

 17. ""Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi nefsindendir; dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip fahr ve ucbe girer..."" Yirmi Altıncı Söz, Zeyl, Üçüncü Hatve'yi açar mısınız?

 18. "'Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.' sırrınca, nihayetsiz kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılab eder; a'lâ-yı illiyyîne çıkar." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 19. "'Dinsiz bir millet yaşayamaz.' dünyaca bir umumî düsturdur." İzah eder misiniz? Pek çok dinsiz var, umumi düstur olmasını nasıl anlayacağız?

 20. "'Fakat ehl-i vahdetüş-şuhudun meşrebi fark ve sahvdır. Ehl-i vahdetül-vücudun meşrebi mahv ve sekirdir. Sâfi meşrep ise, meşreb-i ehl-i fark ve sahvdır." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "'Gayr-ı meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adâvet olduğu' kaidesince, âdil olan kader-i İlâhî, lâyık olmadıkları halde meylettiğim şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tâzip ediyor..." layık olmadığı hâlde meylettiği ehl-i dünya kimlerdir?

 22. "'Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın bir mukaddes vekili' diye, o enâniyete bir kudsiyet verir. Onun için, dünyaca en büyük makam işgal eden Hıristiyan havasları tam dindar olabilirler." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 23. "'Her umumî kâidenin bir istisnâsı vardır.' olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır." İzah eder misiniz, kendisinden maksat Allah mıdır?

 24. "'İslâmiyet tehlikededir, yangın var!' diye her taifeyi korkuttu." cümlesini izah eder misiniz?

 25. "'Lâ mevcûde illâ Hû" diyerek, yanlış etmişler. 'Hakàiku’l-eşyâi sâbitetün' kaide-i esâsiyeyi inkâr etmek derecesine düşmüşler." Eşyanın hakikatını inkar etmenin tehlikeleri nedir ki, bundan şiddetle bahsedilmiş?

 26. "'Letâif-i Cennet, cilve-i esmânın temessülâtıdır.' Teemmel!.." cümlesini açıklayarak aklımıza yaklaştırır mısınız?

 27. "'Men Rabbüke” (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, 'Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir.' " Arapça hocamız "Men Ente" ifadesinde men haber, ente mübtedadır dedi, nasıl anlamak gerek?

 28. "'Mevâlid-i selâse' denilen maâdin, nebâtat ve hayvânâtın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri,.." Bu "yedi kat alem" ne demek?

 29. "'Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz, bulsa da başına belâ bulur' ne derece âli bir hakikat olduğunu gördüm ve 'Ne mutlu gariplere!' hadîsinin sırrını anladım, şükrettim." ifadesinin hadisle bağlantısı nedir?

 30. "(Alleme), bu kelimenin ihtiyar edilmesi ilmin uluvvü kadrine ve kadrinin yüksek derecesine,.. Fakat felasifeya göre harikalar ervahı harikanın fiilidir... Arzedilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücuundan,.. Ehl-i sünnetin mezhebine işarettir."

 31. "(Kur'an'ın) meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "(Şeair) nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." deniyor. Hangi şeair şahsi ibadet olan namaz, oruç veya hacdan mühim olabilir?

 33. ".., iman fiilini hayal nazarına gösterip, keyfiyetin tasvir edilmesine, dahili ve harici delillerin tecellisiyle imanın istimrar ve devam ile teceddüt etmesine işarettir." Açıklar mısınız?

 34. "... 'Bismillâhirrahmânirrahîm' de, o hakikate yapış ve vahşet-i mutlakadan ve hadsiz ihtiyâcâtın elemlerinden kurtul. Ve o Sultan-ı Ezel ve Ebedin tahtına yanaş ve o rahmetin şefkatiyle ve şefaatiyle ve şuââtıyla..." İzah eder misiniz?

 35. "... Acaba fâni ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle, onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut kalsa, denilir mi ki 'Ona yazık oldu' veyahut 'Abes oldu' veyahut 'Şu sevimli mahlûk neden gitti' şekvâ edilebilir mi?.." İzah eder misiniz?

 36. "... acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i Kur’ân’a ait yazılarıma ihsan etti." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 37. "... âdi bir adam, en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli-makam bir zâtın tebaiyetiyle girebilir." cümlesine göre; en yüksek makama çıkmanın yolu tebaiyetten mi geçer?

 38. "... aşağıdaki meyve makamından, tâ çekirdek-i aslî makamına kadar, nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte mi'rac, o hayt-ı münasebetin gılafı ve suretidir. " Aşağıdaki meyve makamı ile kastedilen ve "çekirdek-i asli" ile ifade edilen hakikatlar nelerdir?

 39. "... Ayrı ayrı tarzlarda otuz üç âyet müttefikan Risale-i Nur’u remizleriyle gösterdiği, hayal meyal görüldü..." Uzaktan uzağa, icmalen, hayal meyal ifadelerini açıklar mısınız?

 40. "... Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbetü’ş-Şamiye ve Risale-i Nur Mizanları adlı kitaplara mukabil halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim..." ifadesine binaen; Risale-i Nur mizanları hangi eserdir, münteşir midir?

 41. "... Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka arasında mütereddittir. Dâim-i Bâkînin zikriyle muhafazası lâzımdır." İzah eder misiniz?

 42. "... Birinci cümlenin ikinci cümleye tercihan zikri, onların rayblarının menşei, hasta tabiatlarıyla kötü vücutları olduğuna işarettir." cümlesini izah eder misiniz?

 43. "... Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ..." cümlesini açar mısınız?

 44. "... Bu küfüv ve denk olmak, en mühimi, diyanet noktasındadır." Üstad evlilikte denkliği "diyanet noktasında" arıyor; evlilikte denklik sadece diyanette mi olmalıdır?

 45. "... bulut da kendi fabrikalarında lâzım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor." Burada yağmurun tarifinde geçen "ameliyat" ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?

 46. "... bütün huruf-u hecaiyeyi tazammun etmiş. Fakat bunun aksine olarak, o hurufatın tekraratı acib bir tarz-ı münasebettedir. Şu âyet ise birbirine bakmıyor. Kardeş kardeşine muvafık gelmiyor." İzah eder misiniz?

 47. "... Çünkü, anlaşılıyor ki, bizi buraya getiren odur." Temsildeki adamlar bunu nasıl anlıyorlar?

 48. "... cüz´iyet kaydından kurtulmuşsun. Ve keza, insaniyet itâsıyla bilkuvve "küll" hükmündesin. Ve keza, iman ve İslâmiyet ihsanıyla bilkuvve "küllî" olmuşsun..." Açıklar mısınız?

 49. "... daire-i mümkinâtın hakikî hikmetini ve daire-i vücubun ulûm-u hakikiyesini ve daire-i âhiretin maarif-i gamızasını, o denizinden muntazaman ve kesretle akıtıyor." Buraları izah eder misiniz?

 50. "... dört erkân-ı imaniyeyi içine almakla 'Lâ ilâhe illâllah' rüknüne denk tutulan 'Muhammedun Resulullah' risalet-i Muhammediye (a.s.m.)..." Bu cümleyi açıklarken, neden 'dört erkan' dediğini de izah eder misiniz?

Yükleniyor...