Birinci Mebhas

İçerikler


 1. Yirmi Altıncı Mektup, Birinci Mebhas ile On Beşinci Söz'ün nasıl bir münasebeti olabilir?

 2. "وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" ayetinin mevzu ile alâkasını açar mısınız?

 3. "Hüccet-ül Kur'an Ale’ş-Şeytan ve Hizbihî..." ifadesi ne mânaya gelmektedir?

 4. "İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden,.." cümlesine binaen; "İblis" ve "şeytan" arasındaki fark nedir?

 5. İblis için "ilzam" şeytan için "ifham" ve ehl-i tuğyan için de "iskât" tabirlerinin kullanılmasının hikmeti nedir?

 6. "Birden şahsını görmedim, fakat mânevî bir ses işittim..." Bediüzzamanın şahsını görmediği manevî ses sahibi kim olabilir? Manevî bir sesin işitilme mahiyeti nasıl olabilir? Hayalen dinlemeyi nasıl anlamalıyız?

 7. Tarafsız muhakeme hakikati bulmak için, doğru bir yol olarak bilinmektedir. Burada ise bunun ciddî mahzurları nazara veriliyor. Bu meseleyi nasıl anlamalıyız?

 8. Bediüzzamanın, tarafsız bakarak ona (şeytana) aldanması ne mânaya geliyor?

 9. Ehl-i dalalet, fennî meselelere bakarken ve bazı ilim adamları, mahlûkatı tetkik ederken onların yaratıcısını hiç düşünmüyorlar. Bu konuyu nasıl değerlendirmek gerekir?

 10. Şeytanın, "Kur'an'a beşer kelamı olarak bakalım" demesi üzerine; Üstad tarafsız muhakeme hakkında, "geçici dinsizlik" tevilini yapıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 11. Tarafsız bakma muvakkat bir dinsizlik olarak ifade ediliyor. Halbuki tahayyül-ü küfür ve tasavvur-u küfür, küfür olmadığı gibi; hakikati daha iyi anlamaya da vesile olmaz mı?

 12. Bîtarafane muhakeme hakkında: İman etmiş bir kişiye şeytan Allah'ın varlığı ile ilgili soru sorduğunda onun tarafı nasıl olmalıdır? Adam, "Ben inanıyorum, bu konuda tarafım" dedikten sonra mı münazara yapsın?

 13. "Öyle ise ne Allah'ın kelâmı, ne de beşerin kelâmı deme. Ortada farzet, bak." Misâlle bu tatbikatı nasıl bağdaştıracağız?

 14. "Çünkü, münazaun-fîh bir mal bulunsa, eğer iki müddeî birbirine yakın ise ve kurbiyet-i mekân varsa, o vakit, o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak..." ifadesini açıklar mısınız?

 15. "Kur’ân için sahibü’l-yed, taraf-ı İlâhîdir." ne demektir? İnkârcılar için de böyle midir? Onlar delil ve isbata bakmadan, Kur'an'ı Allah kelamı olarak görmüyorlardı?

 16. "Öyle ise onun elinde kabul edilip, öylece delail-i isbata bakılacak." Bu cümleye misal verebilir misiniz? Yani Kur'an'ın kelamullah olduğu kabul edilerek veya beşer kelamı farz edilerek bakılırsa delil nasıl mahiyetini değiştirir?

 17. "Bir kere beşer kelâmı farz edilse, yani Arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok burhanların metanetinde bir tek burhan lâzım ki,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 18. “Arş'a bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa; bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhânların metânetinde birtek bürhân lâzım ki, onu yerden kaldırıp arş-ı mânevîye çaksın...” Bu cümleyi açar mısınız?

 19. "Şu zamanda, bîtarâfâne muhakeme sureti altında çokları îmanını kaybediyorlar." bu zamanın tahsisinin hikmeti nedir?

 20. Şeytanın iddiası olan; "Kur'ân beşer kelâmına benziyor; onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelâmıdır." ifadesini Üstadımız nasıl cevaplamıştır?

 21. "Allah'ın kelâmı olsa; ona yakışacak, her cihetçe hârikulâde bir tarzı olacaktı.” cümlesini nasıl anlamalıyız?

 22. "Onun san'atı nasıl beşer san'atına benzemiyor, kelâmı da benzememeli?" cümlesinde san’at ile kelam arasında bir mukayese yapılıyor. Bunlar farklı şeyler; bunların mukayesesi ne mânada yapılıyor?

 23. Peygamber Efendimizin hasta olması, soğuktan müteessir olması ve aç kalması gibi beşerî halleri, ... Kur’anın tarzı ve üslubu izah ediliyor. Aradaki münasebeti daha rahat kurabilmemiz için konuyu biraz açıklar mısınız?

 24. Efendimizin beşeriyet yönü nazara verilirken, "Bize imam olması bunu iktiza ediyor." deniyor. Ancak Efendimizin göğsü yarılmış kalbi yıkanıp hikmetle doldurulmuş ve mu’cize de göstermektedir. Dolayısı ile dini yaşaması daha kolay olmaz mı?

 25. Peygamber Efendimiz için kullanılan "Bütün ahvâliyle rahmeten li'l-âlemîn olamazdı." ifadesini açar mısınız?

 26. "Kur'an-ı Hakîm ehl-i şuura imamdır, cinn ve inse mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata muallimdir." Hakikat, kemal, şuur ehilleri ile izah eder misiniz?

 27. Hz. Musa'nın Tur-u Sina'da işittiği kelam hakkında bir şeyler söylemeniz mümkün mü? Ayrıca Hz. Musa'nın ifade ettiği kelamın izahını yapar mısınız?

 28. "Ben bütün lisanların kuvvetine mâlikim." Burada anlatılmak istenen nedir?

 29. Kur’an'ın mesâili gibi çok zâtlar o çeşit mes'eleleri din namına söylüyorlar. Onun için, bir beşer, din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi?

 30. "Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki: ... فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ düsturundan titrer.” Bu paragrafta geçen, ayet-i kerimenin tefsirini yapar mısınız?

 31. Saniyen kısmında; Kur’an, Kitab-ı Mübin olarak tanımlanıyor. Kader mevzuunda geçen “kitab-ı mübin” ile bunun arasında bir münasebet var mıdır?

 32. Şeytanın, uzaktan baktırarak aldatması, onun bir âdeti olarak nazara veriliyor? Bu ne mânaya gelmektedir? Birkaç misâlle izah edebilir misiniz?

 33. "Âlî meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikatı" ifadesinde geçen “gizli hakikatten” ne kastedilmektedir?

 34. Elmas yere düşmekle kıymetten düşmediğine göre, Kur’an gibi mu’ciznüma bir hakikat, beşer kelamı farz edilince neyi eksilir ve söner?

 35. "Râbian: Hem Kur'anı kelâm-ı beşer farzetmek lâzımgelir ki..." Bu paragrafta Kur'an'ın; ümmet-i Muhammed ordusunun mukaddes kumandanı olarak tarif edilmesinin hikmeti nedir?

 36. Şeytan için; ne kadar şeytanette ileri gitse, hatta katmerleşse dahi bu davada muvaffak olamayacağı ısrarla nazara veriliyor. Şeytan konusunda bu kadar tahşidat yapılmasının hikmeti nedir?

 37. Şeytanın âdeti olan "uzaktan baktırarak aldatması", diğer iman hakikatleri için de geçerli midir?

 38. Sathî baktırmak ve tebeî nazar arasındaki fark nedir?

 39. "Hem tebeî ve sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görünebilir." Tebeî ve sathî düşünmek ve uzaktan bakmak, muhali nasıl hakikat gösterir?

 40. Salisende; "adem-i kabul" ve "kabul-ü adem" konusunu şeytanın insanı aldatması yönüyle kısaca açıklar mısınız? Ayrıca; şeytanın, önce aklı insanın elinden alıp, sonra inkârı yutturmasını nasıl anlamalıyız? Akıl gidince teklif de zayi’ olmuyor mu?

 41. Rabian kısmında; Kur’anı beşer kelamı farz ederek bakmanın ve öyle kabullenmenin, sofestaileri ve şeytanları utandıracak ve titretecek şeni’ bir küfür ve hezeyan olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 42. "Nasıl kulaklı ami tabakası i'caz-ı Kur'an fehminde demiş: Kur'an, bütün dinlediğim ve dünyada mevcud kitablara kıyas edilse, hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir..." Bu konuda bilgi verir misiniz?

 43. "Sebr ve taksim metodu" hakkında malumat verebilir misiniz? Sebir ve taksim metodu ile münazara metodu arasında fark var mı?

 44. İblisin güvendiği "Avrupa feylesofları" ve "Asya münafıkları" kimlerdir? Bu tabirler ne mânaya gelmektedir?

 45. Kur’an'ın “akılları tâlim, kalpleri terbiye, ruhları teshir, vicdanları tathir,.." etmesinin nazara verilmesindeki maksadı biraz izah eder misiniz?

 46. "Kur’ân’ın en mühim fesahatini, siz onun selâsetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu âyette nereden nereye atlıyor!" cümlelerinin geçtiği, şeytanın itiraz kısmını açıklar mısınız?

 47. "Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssasından mühim esasları zikreder, mütebâkisini akla havale eder... Bu çeşit mucizâne îcazlar Kur’ân’da pek çoktur. Hem pek güzeldir." Burayı açıklar mısınız?

 48. "Sûre-i Yusuf’ta فَاَرْسِلوُنِ kelimesinden يُوسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيقُ ortasında yedi sekiz cümle, îcaz ile tayyedilmiş; hiç fehmi ihlâl etmiyor, selâsetine zarar vermiyor. " cümlesindeki tayyedilen yedi sekiz cümle nelerdir?

 49. "Sûre-i Kaf'ın âyeti ise, ondaki îcaz pek acip ve mucizânedir. Çünkü, kâfirin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü elli bin sene olan istikbaline,.." Buradaki "bir günü elli bin sene" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 50. "Şimşek gibi fikri, onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı, hâzır bir sahife gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hâdisatı hayale havale edip, âli bir selasetle beyân eder." ifadelerini açıklar mısınız?

Yükleniyor...