Şadi EREN ( Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, dünyayı “mescit, zikirhane, temaşa yeri” olarak tavsif ediyor; bunları nasıl anlayabiliriz?

 2. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, “Şems-i Ezelî” ifadesini kullanıyor; bu ne demektir?

 3. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, “tılsım-ı kainat” ifadesini kullanıyor; bu ne demektir?

 4. Bediüzzaman Hazretleri “hâdise-i Muhammediye bütün benî-Âdemin en büyük hâdisesi ve kâinatın en azametli mes'elesi” diye buyuruyor; açıklar mısınız?

 5. Bediüzzaman Hazretleri, "Bazen Kur’an-ı Kerîm'in bir sayfasında sarihan ve zımnen tevhid hakikati ifade ediliyor." diyor; bu ne demektir, örnek verebilir misiniz?

 6. Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Şuâ’da otuz üç ayetin Risale-i Nur’a işaret ettiğini beyan ediyor; Kur’an’da bu manada işaretler var mıdır?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Firavunların tenasüh fikri taşıdıklarını söylüyor; "tenasuh" ne demektir? Firavunların tenasühe kail olmaları ne demektir?

 8. Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ân'ın nazmındaki cezalete misal olarak hangi âyetleri gösteriyor?

 9. Bediüzzaman Hazretleri, Muhyiddin-i Arabî’nin Rum Sûresinden Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 10. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimiz hakkında “sünnet-i seniyyesine ittibâ ile şefaatine mazhariyet” ifadesini kullanıyor; açıklar mısınız?

 11. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimizin ümmiyet mertebesinden bahsediyor, hikmeti nedir?

 12. Bediüzzaman Hazretleri, “Cüz'î hâdise-i şer'iyeyi küllîleştiren ve imtisalini temin eden iman-ı billâhtır.” diyor; açıklar mısınız?

 13. Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

 14. Bediüzzaman Mehdi midir?

 15. Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı batın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

 16. Bediüzzaman, her bir sûrenin, birer küçük Kur’an olduğunu ifade ediyor; bu ne demektir, açıklar mısınız?

 17. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani’nin Huruf-u Mukattaadan Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 18. Bediüzzaman, Kur’an hakkında “cehl-i mürekkebin menşei olan âdiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak” diye bir tabir kullanıyor. Açıklar mısınız?

 19. Bediüzzaman, “gaflet uykusunun kalın tabakaları” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 20. Bediüzzaman, “Tabiat Tağutu” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 21. Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini 'istidraç' olarak değerlendiriyor. İzah eder misiniz?

 22. Besmele, Kur’an’da yüz on dört defa mı tekrar ediliyor?

 23. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terhibdir; buna bir misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an cehennemden nasıl sakındırıyor?

 24. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de zemmdir; buna misal verebilir misiniz, mesela Kur'an gıybeti nasıl kötülüyor?

 25. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde misal olarak Kâf Sûresi verilmiş, burayı izah eder misiniz?

 26. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de isbattır; buna misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an haşri nasıl isbat ediyor?

 27. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de medhtir; buna misal verebilir misiniz, mesela; Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 28. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi de terğibdir; buna dair bir misal verebilir misiniz, mesela Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?

 29. Beyanındaki beraatin mu’cizeliğinin bir vechi olan isbat bölümünde Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvveti misal verilmiş, izah eder misiniz?

 30. BİR KUR'AN SEVDALISI: ŞAHİN YILMAZ HOCA EFENDİ

 31. ÇAĞIN BÜYÜK MÜFESSİRİ BEDİÜZZAMAN

 32. Cenab-ı Hakk'ın kulların anlayış seviyesine göre konuşmasına "Tenezzülat-ı İlahiye" deniliyor; izah eder misiniz?

 33. Cevşenü’l-Kebir hakkında ve Cevşen’de geçen cehennemden korunmanın talep edildiği cümlenin yüz defa tekrar edilmesinin hikmetiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

 34. DİYALOG

 35. En’am 59'da “Yaş ve kuru her şey kitab-ı mübinde vardır.” deniyor, ayeti nasıl anlamalıyız, hakikaten her şey Kur’an’da var mı?

 36. Esmâ-i hüsnânın iktiza ettikleri ahkâmları ve o ahkâmın tenasübünü açar mısınız?

 37. GAYBDAN HABERLER

 38. Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı, delilli ifade etmek Kur'ânî bir tarz mıdır, misaller verebilir misiniz?

 39. Halık-ı hayr ve halık-ı şer namıyla, iki ilah tevehhüm eden Mecusiler hakkında bilgi verir misiniz?

 40. Hayat hırsı ve ölüm korkusu hususunda en meşhur olan Yahudilerden bahseden Bakara sûresi'nin 94. Ayetinin nüzul sebebi nedir?

 41. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâmın, kardeşini bir hile ile alması hadisesi hakkında bilgi verir misiniz?

 42. Hicr Sûresinin 94. ayetinde Kur'an'ın üslubundaki kuvvet nasıl görülüyor? Adam ne anlamış ki secde etmiş?

 43. Huruf-u Mukattaa nedir, kısımları nelerdir? Harflerin sırları, İlahî şifreler konularında bilgi verebilir misiniz?

 44. Hz. Musa’nın (as) mucizelerinden olan "Asa-yı Musa" hakkında bilgi verebilir misiniz?

 45. Hz. Üstad, Kur'an'ın nazmındaki cezalete misal olarak İhlas Sûresini veriyor; izah eder misiniz?

 46. İman ve İslam rükünlerinin arasında tenasüb olduğu ifade ediliyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 47. İmanın dört rüknünü tek başına "Muhammedün rasulullah" nasıl ifade ediyor?

 48. İslâm şeriatının bütünlük ve tenasübü hakkında bilgi verebilir misiniz?

 49. İsm-i âzam nedir, Kur’ân-ı Kerîm ile arasında nasıl bir münasebet vardır?

 50. Kelama üstünlük katan meziyetler Kur’an’da en ileri derecedir; bunun misallerini verebilir misiniz?

Yükleniyor...