Şadi EREN ( Prof. Dr.)

Sitedeki Yazıları

 1. "Onlara rızık olarak verdiğimizden bağışta bulunurlar." ayetinde nasıl bir cezalet mucizesi görülüyor?

 2. "Oraya atıldıklarında cehennemin kaynar durumdaki gürleyişini işitirler. Neredeyse o cehennem onlara olan öfkeden parçalanacak!" Zâlim münkirlere cehennemin öfkelenmesini açar mısınız?

 3. "Rahmanî iltifatların defteri." ne demektir?

 4. "Rububiyet ve ulûhiyetin şuûnâtı" ne demektir, izah eder misiniz?

 5. "Şifreli iletişim mecmuası." buyruluyor; bu ne demektir?

 6. "Şu görülen âlemin perdesi arkasında olan görülmeyen âlem cihetinden gelen ebedi Rahmani iltifatların ve ezeli Sübhani hitapların hazinesi,.." Bu ifadelerle alakalı neler söyleyebilirsiniz?

 7. "Şu İslamiyet manevi âleminin manevi güneşi, temeli, hendesesi" ifadesinde ne denilmek isteniyor?

 8. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." Deniliyor, burada bahsedilen âyetler hangileridir?

 9. "Yerde ve gökte gizli ilahi isimlerin manevi hazinelerinin keşfedicisi," ifadesini izah eder misiniz?

 10. Allah'a evlat isnad eden, meleklerin Allah'ın kızları olduğunu iddia eden dalalet ehli kimlerdir; meleklerin cinsiyeti nedir?

 11. Allah'ın irade sıfatı hakkında bilgi verebilir misiniz; ehl-i dalalet neden irade sıfatını inkar ediyorlar?..

 12. Araplarda şiire karşı özel bir ilgi vardı; öyle değil mi?

 13. Arapların hem cahil olmaları hem de belagatta en ileride olmalarını nasıl anlamalıyız?

 14. Arş-ı azam ne demektir, Kur’an’la ne gibi irtibatı vardır?

 15. Âyetlerin sonlarındaki fezlekeler hakkında bilgi verebilir misiniz?

 16. Ayette gaybı bildiklerini iddia eden ehl-i dalaletten bahsediliyor; bunlar kimlerdir, gaybı bilmeleri mümkün mü?

 17. Ayetü’n-Nur, Risale-i Nur’a nasıl işaret ediyor?

 18. Bakara sûresi'nin 49. ayetinde geçen, Yahudilerin oğullarının kesilip, kadın ve kızlarının hayatta bırakılmasıyla alakalı bilgi verir misiniz?

 19. Batı medeniyeti tesettürü tenkit ediyor; bu konuda Kur’an ne diyor?

 20. Bediüzzaman "Muhakemesiz medeniyet, Kur'an kadına sülüs verdiği için âyeti tenkid eder." diyor ve ayetin hikmetlerini izah ediyor; bu konuyu açıklar mısınız?

 21. Bediüzzaman Hazretleri "kelime penceresi" ifadesiyle neyi kastediyor?

 22. Bediüzzaman Hazretleri "Lâ ilâhe illâllah"ı neden bir lâmba olarak tavsif etmiş?

 23. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, dünyayı “mescit, zikirhane, temaşa yeri” olarak tavsif ediyor; bunları nasıl anlayabiliriz?

 24. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, “Şems-i Ezelî” ifadesini kullanıyor; bu ne demektir?

 25. Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın konularındaki camiiyeti anlatırken, “tılsım-ı kainat” ifadesini kullanıyor; bu ne demektir?

 26. Bediüzzaman Hazretleri “hâdise-i Muhammediye bütün benî-Âdemin en büyük hâdisesi ve kâinatın en azametli mes'elesi” diye buyuruyor; açıklar mısınız?

 27. Bediüzzaman Hazretleri, "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işgal ve hatalara nazarı insaf ve musamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." buyuruyor, bu ifadelerini değerlendirebilir misiniz?

 28. Bediüzzaman Hazretleri, "Bazen Kur’an-ı Kerîm'in bir sayfasında sarihan ve zımnen tevhid hakikati ifade ediliyor." diyor; bu ne demektir, örnek verebilir misiniz?

 29. Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Şuâ’da otuz üç ayetin Risale-i Nur’a işaret ettiğini beyan ediyor; Kur’an’da bu manada işaretler var mıdır?

 30. Bediüzzaman Hazretleri, Firavunların tenasüh fikri taşıdıklarını söylüyor; "tenasuh" ne demektir?

 31. Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak hangi ayetleri gösteriyor?

 32. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimiz hakkında “sünnet-i seniyyesine ittibâ ile şefaatine mazhariyet” ifadesini kullanıyor; açıklar mısınız?

 33. Bediüzzaman Hazretleri, Peygamber Efendimizin ümmiyet mertebesinden bahsediyor, hikmeti nedir?

 34. Bediüzzaman Hazretleri, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 35. Bediüzzaman Hazretleri, “Cüz'î hâdise-i şer'iyeyi küllîleştiren ve imtisalini temin eden iman-ı billâhtır.” diyor; açıklar mısınız?

 36. Bediüzzaman Hazretlerinin "Kur’an’a yüzbinler tefsir yazılmış" olduğunu ifade etmesini nasıl anlamalıyız?

 37. Bediüzzaman Mehdi midir?

 38. Bediüzzaman “Ulema-yı bâtın için Kur'an, baştanbaşa ihbarat-ı gaybiye nev'indendir.” diyor; "ulema-yı batın" ne demektir, kimler bu sınıfa dâhildir?

 39. Bediüzzaman, her bir sûrenin, birer küçük Kur’an olduğunu ifade ediyor; bu ne demektir, açıklar mısınız?

 40. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani’nin Huruf-u Mukattaadan Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 41. Bediüzzaman, Kur’an hakkında “cehl-i mürekkebin menşei olan âdiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak” diye bir tabir kullanıyor; "adiyat perdesi" ne demektir, açıklar mısınız?

 42. Bediüzzaman, Muhyiddin-i Arabi’nin Rum Sûresinden Kur’an’ın istikbale dair gaybî haberlerini bulduğunu söylüyor; bu konuda bilgi verebilir misiniz?

 43. Bediüzzaman, “gaflet uykusunun kalın tabakaları” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 44. Bediüzzaman, “Tabiat Tağutu” diye bir tabir kullanıyor; bu ne demektir?

 45. Bediüzzaman; ehl-i dalaletin fenalıkta muvaffakiyetlerini istidraç olarak değerlendiriyor. "İstidraç" ne demektir?

 46. Belagat ne demektir; Kur’an’ın belagatinin kısımları nelerdir?

 47. Besmele, Kur’an’da yüz on dört defa mı tekrar ediliyor?

 48. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de ispattır; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an haşri nasıl ispat ediyor?

 49. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de methtir; buna örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an Cenab-ı Hakk'ı nasıl medhediyor?

 50. Beyanındaki beraatin mucizeliğinin bir vechi de terğibdir; buna dair bir örnek verebilir misiniz, mesela Kur'an cennete nasıl rağbet uyandırıyor?

Yükleniyor...