İkinci Makam, Dördüncü Kelime

İçerikler


 1. "Mâlikiyet mertebe-i uzmâsı tevhid-i âzam sûretinde O’nundur." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Mülk umumen Ona aittir. Zira şu büyük âlem, tıpkı bu küçük âlem gibidir; her ikisi de Onun kudretinin masnuu ve kaderinin mektubudur. Şu büyük âlemi ibdâ ederek onu bir mescid haline getirmiş, bu küçük âlemi icad ederek..." Açıklar mısınız?

 3. "Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan âfâkî ve enfüsî vahdâniyet delâilini gösteriyorlar." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "O Mâlikü’l-Mülk-i Zülcelâl, âlem-i ekberi, bahusus küre-i arz yüzünü öyle bir surette inşa ederek yapmıştır ki, birbiri içinde hadsiz daireler olup, herbir daire bir tarla hükmünde olup, vakit be vakit, mevsim,.." izah?

 5. "...Ve o kitab-ı hikmet, o derece hakikatla bağlı ve hakikattan meded alıyor ki, Büyük Kitab-ı Mübin´in bir nüshası olan Kur'an-ı Hakim şeklinde ilan edildi." cümlesini izah eder misiniz?

 6. "Büyük Kitab-ı Mübînin bir nüshası olan Kur'ân-ı Hakîm şeklinde ilân edildi." cümlesini izah eder misiniz?

 7. "Daha küçük bir daire olan bir bahçeyi, yine, yüz defa, bin defa kudretle doldurup hikmetle boşalttırıyor. Daha küçük bir daire olan bir zîhayatı, meselâ bir ağacı, bir insanı, yüz defa onun kadar ondan mahsulât alır." İzahı?

 8. "Sâni-i Zülcelâlin âlem-i ekberdeki san'atı o derece mânidardır ki, o san'at bir kitap suretinde tezahür edip, kâinatı bir kitab-ı kebir hükmüne getirdiğinden, akl-ı beşer, hakikî fenn-i hikmet kütüphanesini ondan aldı ve ona göre yazdı." İzah nasıldır?

 9. "Şu alem-i ekberi mülk şeklinde inşa etmekle beraber, şu insanı dahi öyle bir surette halk etmiştir,.. İştiha ve hırs ve dava vermiştir ki, o geniş mülkünde, bütün mülke muhtaç bir memlük hükmüne getirmiştir." Buradaki, "dava"dan kasıt nedir?

 10. "Kudret-i İlâhiye, âlem-i ekberde haşmet-i rububiyetini gösteriyor. Rahmet-i Rabbâniye ise, âlem-i asgar olan insanda nimetleri tanzim ediyor." ifadesini izah eder misiniz?

 11. "Ve o insan kafasındaki kàbiliyet-i nutuk ve beyana o derece ulvî cihazat ve istidat verdi ki, Sultan-ı Ezelîye muhatap olacak bir makamda inkişaf ettirdi, terakki verdi..." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 12. Beyan ve hitap çiçeğinin açılmasından maksat nedir?

 13. "Vahidiyet ise, bütün o mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır demektir. Ehadiyet ise her şeyde Hâlık-ı külli şey’in ekser esması tecelli ediyor demektir." cümlelerini izah eder misiniz?

 14. "Çünki zîhayatta ve bilhâssa insanda, o derece san'at-ı câmia içinde; hadsiz enva'-ı nimeti anlayacak, kabul edecek, isteyecek cihazat ve âletler vardır ki; bütün kâinatta tecelli eden bütün esmasının cilvesine mazhardır..." İzah?

 15. "Bir sikke-i kübrası olduğu gibi, bütün eczasında ve enva'ında dahi birer sikke-i vahdet koymuştur. Birer hâtem-i vahdaniyet bastığı gibi, her bir azasında dahi, birer mühr-ü vahdeti vardır." Nurlarda vahidiyete sikke, ehadiyete hatem mi kullanılıyor?

Yükleniyor...