Dokuzuncu Şua

İçerikler


 1. Dokuzuncu Şuâ'da zikredilen ayetlerin, meal ve izahları hususunda kısaca bilgi verir misiniz?

 2. "Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da O’nun âyetlerindendir..." Bu ayetin evrime misal gösterilmesi hususunda ne dersiniz?

 3. Dokuzuncu Şua'da; "Dokuz âli makam ve bir ehemmiyetli mukaddimeden ibarettir." deniliyor. Mukaddime telif edilmiş, ancak dokuz âli makam hususunda bir malumat verilmemiş?

 4. Haşrin faydalarında; çocuklar için cennet, ihtiyarlar için hayat-ı bâkiye ümidi, gençler için cehennem, aile için daimî, ebedî ve sermedî bir beraberlik ciheti nazara veriliyor. Hikmeti ne olabilir?

 5. "Çocuklar, yalnız cennet fikriyle, onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler... Kuvve-i maneviye bulabilirler." İzah eder misiniz?

 6. "İhtiyarlar, yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler... Güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler." İzah eder misiniz?

 7. "İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler" ifadesini izah eder misiniz?

 8. "İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler, delikanlılar şiddet-i galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden..." İzah eder misiniz?

 9. "Hayat-ı içtimaiyenin hüsn-ü cereyanını temin eden, yalnız cehennem fikridir." Cehenneme inanmayıp zalim olmadığını söyleyen ateistler bu fikri kabul etmiyor, ne dersiniz?

 10. "Sarhoş delikanlılar, hevesatları peşinde bîçare zaîflere, âcizlere, dünyayı Cehenneme çevirecek." Vicdan ve polis varken, neden cehennem korkusu öne çıkarılıyor?

 11. "Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır." İzah eder misiniz?

 12. "İman-ı haşrînin yüzer neticesinden birisi, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye taallûk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faidelerinden mezkûr dört delile sairleri..." İzah eder misiniz?

 13. "Belki, insanın midesindeki ihtiyacın vücûdu, taamların vücuduna delâlet ve şehadetinden daha zâhirdir. Ve daha ziyade tahakkukunu bildirir..." Dördüncü delili özetler misiniz?

 14. "Bütün mu'cizeleri ve bütün delâil-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün burhanları, birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler." İzah eder misiniz?

 15. "Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın hakkaniyetini ispat eden bütün mu'cizeleri, hüccetleri ve hakikatleri birden hakikat-i haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler." İzah eder misiniz?

 16. "Kur’ân’ın hemen üçten birisi haşirdir." İle "Kur'ân'ın dörtten birisi haşir ve âhirettir." Cümlelerinde rakamların farklı olmasını nasıl anlayabiliriz?

 17. "Acaba birtek âyetin birtek işareti gözümüz önünde ulûm-u İslâmiyede müteaddit ilmî ve kevnî hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleriyle..." İzah eder misiniz?

 18. "Bir sultanın birtek işareti yalan olmamak için bazan bir ordu hareket edip çarpıştığı halde, o pek ciddî ve izzetli sultanın binler sözleri..." İzah eder misiniz?

 19. "Binler tasrihat ile bu hakikat-ı haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra, o hakikati tanımayan bir echel ahmak için cehennem azabı lâzım gelmez mi? Ve ayn-ı adâlet olmaz mı?" İzah eder misiniz?

 20. "Kur’ân’ın tafsilâtla, izahatla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikat-i haşriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikatı kat’î kabul ile beraber,.." İzah eder misiniz?

 21. "Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münâcâtın âhirinde..." Münacât denilince aklımıza dua ve yalvarma geliyor. Münacat'taki haşir bahsinin mukaddimeye ilave edilmesi nedendir?

 22. "Müşahedelerine ve ilmelyakîn ve aynelyakîn derecesinde bulunan itikadlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar." Hakkalyakin neden nazara verilmemiş?

 23. "Senin azamet-i kibriyâna dokunan ve izzet-i celâline dokunduran ve ulûhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden..." Burayı açar mısınız?

 24. "Şefkat-i rubûbiyetini müteessir eden ehl-i dalâlet" ifadesine binaen; her şeyi yaratan nasıl üzülüp müteessir olur?

 25. "Hak isminin en büyük bir şuâı; bu hakikat-ı ekber-i haşriye olduğunu iman ederek..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 26. "Zât-ı Vâcibü’l-Vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri,.." Sıfat için "umum", isim için "ekser" denilmesine değinerek; devamıyla izah eder misiniz?

 27. "Elbette in’âmı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inâyeti adâvetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halâs eden ve..." İzah eder misiniz?

 28. "Bahar kitâbından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve lâyemut bir kitâbı yazacağım ve size okutturacağım." Allah için zor-kolay ifadesi kullanılabilir mi?

 29. "Elbette ve herhalde, o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile hâşiyeleri de yazılacak ve umumun defter-i a'mâlleri onda kaydedilecek." İzah eder misiniz?

 30. "Ve madem, bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlûkatına tasarruf eden ve ekser zîhayat..." İzah eder misiniz; “Kendi etrafına toplattıran”dan maksat nedir?

 31. "Ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve..." İzah eder misiniz?

 32. "Çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir." ifadesini açar mısınız, burada insan ne yapıyor?

 33. "Arzın halifesi olduğunu fenleriyle, san’atlarıyla gösteren..." Allah indinde fen ve san’atın kıymeti, iman ve ibadetle mukayese edilemeyecek kadar zayıf ve kıymetsiz kalmıyor mu?

 34. "Kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki, böyle nev-i insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor." Misal verir misiniz?

 35. "Umum kâinatta eserleri görünen şu adalet-i mutlaka..." cümlesini açar mısınız, kâinatta adalet nasıl görünüyor?

 36. "Nev-i insandan dahi makasıd-ı rububiyetine tevafuk eden" İfadesini izah eder misiniz?

 37. "Ve şimdi de ruhen diri ve hayy olmasın." ifadesini izah eder misiniz?

 38. "Sultan-ı Sermedînin kemâlâtı naks ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüs ve teberri etsin." İzah eder misiniz?

 39. "Elhâsıl madem Allah var, elbette âhiret vardır." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 40. "İman-ı bil-kader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i a’mâle delâlet ederler." Kadere iman, nasıl haşrin gelmesini ister?

 41. "Kur’an-ı Mucizü’l-Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor. Ve onu, bütün hakaikine temel taşı ve üssü’l-esas yapıyor." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...