Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.)

1947 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve yüksek tahsilini aynı ilde tamamladı. 1969 yılında İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1970 yılında asistan, 1974’de doktor, 1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. Aynı fakülteden 2011 yılında emekli oldu. Şuan tüm mesaisini iman ve Kur’an hizmeti ile geçirmekte, bu sahada eserler telif etmekte, ilmi çalışmalar yapmaktadır.2008 yılından bu yana devam ettirdiği uzun soluklu bir çalışma olacak video ve kitap formatında hazırlanan “Sorularla Sözler” isimli programın çekimleri halen devam etmektedir.Aynı zamanda Mesnevi-i Nuriye üzerine de çalışmalar yapmakta, video ve yazılı olarak istifadeye sunmaktadır.Alaaddin Başar Bey’in çalışmaları internet üzerinde, Sorularla İslamiyet ve Sorularla Risale sitelerinde, kitap ve makale çalışmaları da Zafer Yayınları ve Zafer Dergisinde yayınlanmaktadır. http://alaaddinbasar.com

Sitedeki Yazıları

 1. Üçüncü Hakikat'in sonunda cehennem için daimi, cennete ise ebedî kelimesi kullanılmıştır. Acaba farklı bir mânâ mı nazara veriliyor?

 2. Üçüncü Hakikat'te "hikmet ve adâletten" haşrin ispatı yapılmaktadır. Hikmet ve adâlet denilince nelerin anlaşılması gerektiğini öğrenebilir miyiz? Çünkü bunlar Külliyat'ın birçok yerlerinde anahtar kelime olarak kullanılmaktadır.

 3. Üçüncü kısım amelelerde geçen “Bilkuvve bir kabiliyet ve bir istidat fiil ve amel suretine girse, inbisat ile teneffüs eder, bir lezzet verir.” cümlesini açıklar mısınız?

 4. Üçüncü kısım amelelerin cüz’i ihtiyarîleri olmadığı halde telkih, tevlid ve meyvelerin terbiyesinden aldıkları lezzetleri nasıl değerlendirebiliriz?

 5. Üçüncü Nüktede nazara verilen “Namaz-Kâinat-İnsan ve Kur’an” ilişkisini nasıl anlamalıyız?

 6. Üçüncü Söz'ün başında yer alan ayette Cenab-ı Allah: “Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz.” buyuruyor. Halbuki, ibadet iman edenlere teklif edilen bir vazifedir. Burada niçin insanlar muhatap alınmıştır?

 7. Üçüncü Şua’ya konu olan âyetlerin tefsirleri ile birlikte, kısa izahını yapar mısınız? Güneşle insanın münasebetindeki uzaklık, nasıl değerlendirilmelidir? Güneşin ışığının, insana göz bebeğinden daha yakın olması nasıl anlaşılır?

 8. ULVÎ BİR TABLO

 9. UMURSAMAZLIK HASTALIĞI

 10. Üstad Hazretlerinin On Sekizinci Söz'ün başında nazara verdiği ayet-i kerimenin mânasını kısaca açıklar mısınız?

 11. Üstad'ın kendi telif ettiği eserlerini müteaddit defa okuduğunu söylemesini nasıl anlayacağız?

 12. ÜSTADI DOĞRU ANLAMAK VE DEMOKRATİK AÇILIM

 13. Üstadımız 24 saati müteaddit yerlerde 24 altına benzetiyor, niçin?

 14. Üstadımız bu risalede duâ üzerinde büyük bir ehemmiyetle duruyor. Duâ ve ehemmiyeti konusunu biraz açar mısınız?

 15. Üstadımız genellikle nefsini muhatap kabul etmekte ve nefsine ağır ithamlar yapmaktadır. Acaba bu tarz ifade ile bir tevazu örneği mi sergilenmektedir? Bu hususta çok farklı yorumlar yapılmaktadır; kanaatinizi öğrenmek istiyoruz.

 16. Üstadımız ilk sözde bir askeri muhatap alıyor. Bunun meslekle mi yoksa şahsın kendisiyle mi alakası vardır?

 17. Üstadımız Kitab-ı Mübin tabirine; tohumları, çekirdekleri ve kökleri misâl olarak veriyor. Bunu Kitab-ı Mübin’in bir tefsiri olarak değerlendirebilir miyiz? "Yaş-kuru” her şeyin Kitab-ı Mübin'de bulunmasını Kur’an-ı Kerim açısından nasıl anlamalıyız?

 18. Üstadımız okuyucusuna “Ey kardeş!” diye hitap ediyor. Eskiden mürşitlerin hitaplarında daha sert ve muhatabı sarsıcı ifadelerin kullanıldığını biliyoruz. Üstadımızın yumuşak ve onure edici hitapları seçmesinin hikmeti nedir?

 19. Üstadımız “salavatı”, rahmet noktasında Resul-ü Kibriya’ya vesile, Resul-ü Kibriya’yı da rahmet noktasında Allah’a vesile yapmayı tavsiye ediyor. Vesilelik var mıdır? Hakikat noktasında vesileyi nasıl anlamalıyız?

 20. Üstadımız'ın üç aylık bir tahsilden sonra böyle bir eseri telif etmesi zahiren normal görünmüyor. Külliyat'ın telifini "Yazdırıldı ve ihtar edildi" gibi ifadelerle birlikte değerlendirebilir misiniz?

 21. Üstadımız, Kur’an-ı Kerim’in kâinatın hakikatine dair beyanatlarını gaybi bir ağaç misaliyle nazara vermektedir. Bu mesele sadece ihtisas sahibi zevatı mı ilgilendiriyor; bizlerin de istifademizi temin etmek üzere, bu ağaç misalini açabilir misiniz?

 22. Üstadımızın haşirle ilgili değişik yerlerde nazara verdiği Rum Sûresinin 50. ayeti hakkında biraz açıklama yapar mısınız?

 23. Üstadımızın On Üçüncü Söz'ün başında zikrettiği iki ayetten biricisi, genellikle, hastaların şifa bulması için okunur, ikinci ayet ise Kur’an’ın nazmıyla ilgilidir. Bu noktadan bakıldığında ayetlerin bu konuyla ilgileri ne olabilir?

 24. Üstadımızın, nefsini herkesten ziyade öne almasının hikmeti nedir?

 25. Üstad’ımız Yirmi Dördüncü Söz için, “Dördüncü Dal’a dikkat et, Beşinci Dal’a yapış çık, meyvelerini kopar al.” şeklinde bir girizgahta bulunuyor. Bu sıralamadaki hikmeti açıklar mısınız?

 26. Üstad’ımız “hareket-i fikriye ile seyahatinde hava âlemini temaşa ve o unsurun sahifesini mütalaa ederken,..” ifadesinde hava için âlem, unsur için sahife tabirini kullanmıştır. Acaba neyi kastetmiş olabilir?

 27. Üstat Hazretleri On Altıncı Söz'e Yâsin suresinin son âyetleri ile başlıyor. Söz konusu âyetlerle bu Söz arasındaki ilgiyi açıklar mısınız?

 28. Vahidiyette ukulün boğulmasını nasıl anlamalıyız? Vahidiyet içerisinde ehadiyet tecellisine örnekler verebilir miyiz?

 29. VARLIK VE YOKLUK

 30. Vasıta-i rızk-ı helalin ihtiyar ve iktidar ile olmadığı, acz ve zaaf ile doğru orantılı olduğu anlatılıyor. Acaba burada tembellik ve yanlış tevekkül anlaşılmaz mı?

 31. Vesvese ile musibet birbirine benzeyen hastalıklar olarak değerlendiriliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 32. Vesvese ile musibeti cehalet davet ediyor, ilim ise tard ediyor. Aynı zamanda vesveseye ehemmiyet verilmezse sönüp gideceği ifade ediliyor? Bu farklılığı açıklar mısınız?

 33. Vesvese ne demektir?

 34. YAKÎN VE MERTEBELERİ

 35. YANLIŞ BATILILAŞMA

 36. YANLIŞ YORUM

 37. YAPANI SEVMEK

 38. YARATILIŞIN SIRRI

 39. YARDIMLAŞMA KANUNU

 40. YARDIMLAŞMA VE KAVGA

 41. Yatsı namazında ve onun vaktindeki hikmette geçen, "insanın bakiye-i asarının da kaybolduğu ve nisyana uğradığı" ifadesini açar mısınız?

 42. Yedinci Esas'ta, baharda yeni gelecekler için eskilerin yerlerini boşaltmaları tefriğat olarak değerlendirilir. Burada “tefriğat” kelimesi hangi mânâda ve niçin kullanılmıştır?

 43. Yedinci Hakikat'in haşiyesinde; mazide olan bütün vukuatın birer kitap gibi tanzim edilip, "kalem-i kaderle tersim edilmesi ve dest-i kudretle yazılması" ifadesinde, kader için "tersim", kudret için "yazı" tâbirinin kullanılmasını açar mısınız?

 44. Yedinci Hakikatte geçen “hıfz” ve “hâfiziyet” kelimeleri arasında gramer açısından fark var mıdır?

 45. Yedinci Sûret'in haşiyesinde Levh-i Mahfuz'da ve onların numuneleri olan tohumlar, çekirdekler, nutfeler ve hafızalarda her şeyin yazıldığı, muhafaza edildiği vurgulanıyor. "Muhafaza, yazı, sûret ve kâlem" kelimelerinden ne anlamalıyız; yazı nasıldır?

 46. Yedinci Sûretin başında; “medenî ahali” içinde gezmekten söz ediliyor. Halbuki, ahalinin bir kısmı medeniyetten uzak, belki bedevî ve vahşi olarak görünüyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 47. Yerlerin ve göklerin altı günde yaratılmasının hikmeti nedir? Kâinat yerine “yer ve gökler” tabiri niçin tercih edilmiştir? On Dördüncü Söz, Birinci Meseleyi detaylıca izah eder misiniz?

 48. YERSİZ VEHİMLER

 49. YETMİŞ BİN PERDE

 50. Yıldızla şahab arasında bir fark var mıdır?

Yükleniyor...