Birinci Mevkıf

İçerikler


 1. Üstad, Otuz İkinci Söz'de demiş ki: "Mevcudât-ı alem, vahdaniyete şehadet ettikleri elli beş lisandan (ki Katre Risalesi'nde onlara işaret edilmiş) birinci lisanına bir tefsirdir." Bu elli beş lisan nedir?

 2. "Hareket etmeyen masnuat ise, nebâtattan nücum-u sevâbite kadar, birer mühr-ü vahdâniyet hükmündedirler ki, bulunduğu mekânı, kendi Sâniinin mektubu olduğunu gösterirler..." Bu ifadelere göre yıldızlar sabit mi?

 3. "Muhavere-i temsiliye ve bir münazara-i faraziye tarzında ve lisan-ı hali lisan-ı kal suretinde söylemiştim." Buradaki "lisan-ı kal" anlaşılıyor da "lisan-ı hali" nasıl anlayabiliriz?

 4. "Müteharrik her bir şey, zerrattan seyyârâta kadar, kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi, harekâtlarıyla dahi, gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zaptederler." Devamıyla bu paragrafı açıklar mısınız?

 5. "O müddeî, evvelâ mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir..." Burada zerreden ta yıldızlara kadar gidiyor. Her şey zerreden oluşmuşsa diğerlerine gitmeye gerek var mıydı?

 6. “Eğer güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ... her mevcuda müteveccih birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsaydı, belki senin gibi ahmaklık edip..." Bu pasajı devamı ile birlikte izah eder misiniz?

 7. Evride ve şerâyin damarları ve hassâse ve muharrike âsapları ve cazibe, dafia, müvellide, musavvire gibi kuvveler bugünkü bilimde nasıl adlandırılıyor?

 8. "Sâni-i Hakîm, beden-i insanı gayet muntazam bir şehir hükmünde halk etmiştir..." Burayı okurken bir doktor arkadaş bilgilerin yanlış olduğunu iddia etti, konuyu açar mısınız?

 9. Otuz İkinci Söz, Birinci Mevkıf haşiyede geçen "aşk-ı kimyevi" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 10. Üstad'ımız, "küreyvat-ı hamra" hakkında yanlış bilgi mi vermiş? Erzak taşıyan küreyvat-ı hamra değil kan plazmasıdır, deniliyor, bu doğru mudur?

 11. "... hem ben kılıf olduğum gayet geniş ve yüksek olan ruh, kalb, akıl gibi letâif-i mâneviyeyi benim gibi dar, süflî bir zarfta yerleştirerek..." Burada geçen beden-ruh kıyasını nasıl anlamalıyız?

 12. "Eğer bütün emsalim ve yüzümüzdeki sikke-i kudret ve turra-i fıtrat bir olan bütün insanların bedenlerine hakikî mutasarrıf olacak bir kudret ve ilim..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Bizdeki karışıklıklar bir nevi kitabettir,.." ifadesini izah eder misiniz?

 14. "Hem gözün kördür; yüzümdeki mu'cizât-ı kudreti, mahiyetimizdeki havârik-ı fıtratı görmüyorsun..." Burayı örneklerle açıklar mısınız?

 15. "Hiç mümkünmüdür ki, bir haliçenin her tarafına yayılan atkı ipini san'atkarane yerleştiren, haliçenin ustasından başkası olsun." sözü ve devamını örneklerle açıklar mısınız?

 16. "İntizam mükemmeldir. O karma karışık zannettiğin vaziyetler, kudretin kader kitabına göre kemâl-i intizamla bir istinsahtır." cümlelerini izah eder misiniz?

 17. "Fakat şu haliçe hem hayattardır, hem intizamlı bir ihtizazdadır. Her vakit nakışları kemali hikmet ve intizamla tebeddül eder, ta ki Nessacın muhtelif cilve i esmasını ayrı ayrı göstersin." cümlesini açıklar mısınız?

 18. "Sonra o müddeî gider zeminin yüzüne serilen geniş haliçeye ve zemine giydirilen gayet müzeyyen ve münakkaş gömleğe,.." Burada geçen "haliçe ve gömlek" ifadesinden kasıt nedir?

 19. "Demek, bütün yıldızlara sözünü geçiremeyen, birtek zerreye rububiyetini dinletemez." cümlesini, öncesinde geçen cümelerle birlikte izah eder misiniz?

 20. "Zerre, o müddeîyi küreyvat-ı hamraya havale eder. Küreyvat-ı hamra onu hüceyreye, hüceyre dahi beden-i insana, beden-i insan ise nev'-i insana, nev'-i insan..." izah? Bir şeye hakiki malik olmadan, ona iş gördürülememesinin hikmet ve sebebi nedir?

 21. "Bizler, donanma elektrik lâmbaları gibi, O'nun kemâl-i Rubûbiyyetini gösteren nuranî şahitleriz. Ve saltanat-ı Rubûbiyyetini ilân eden ışıklı bürhanlarız." cümlesini devamıyla açıklar mısınız?

 22. "Allah’ım! Mahlûkatının kesret daireleri içinde sirâc-ı vahdetin ve kâinatının meşherinde dellâl-ı vahdâniyetin olan Efendimiz Muhammed’e…" Bu kısım nasıl anlaşılabilir?

 23. İnkarcılar, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine "tabiat kanunları" ismini veriyorlar. Tabiatın kanun koyamayacağını, o kanunların Allah´ın emirleri olduğunu izah eder misiniz?

 24. Otuz İkinci Söz'ün Birinci Mevkıfının en son haşiyesinde "Fakat sukuttan sonra tabiat tövbe etti, hakiki vazifesi tesir ve fiil olmadığını, belki kabul ve infial olduğunu anladı." deniyor. İzah eder misiniz?

 25. "Tâ ki, onun Sultan-ı Zülcelâli, ona ihsan ettiği hedâyâyı ve letâifi ve âsâr-ı nuraniyesini müşahede etsin." cümlesindeki "hedaya", "letaif", "asar-ı nuraniye" kavramlarını izah eder misiniz?

 26. "Veyahut o çiçek açmış herbir ağaç, binler bakar ve baktırır gözlerini açmış,.." Bu cümleyi devamıyla izah eder misiniz?

 27. Otuz İkinci Söz'de: “… sükunet içinde bir sukutu…” deniyor. Bu ne demektir?

 28. "Semanın müzeyyen tavanına, güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lâmbayı takmak; gece gündüz hatlarıyla, kış yaz sahifelerinde mektubat-ı Samedaniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek..." İzahı, "nur hokkası" tabiri neyi ifade ediyor?

 29. ''Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren,.." ibaresinde geçen "hayvanları" kelimesinden kasıt ne olabilir?

 30. "Fennen sabittir ki, imtizaçtan hararet hasıl olur. Çünkü imtizaç bir nevi ihtiraktır." Halbuki fennen biliniyor ki her imtizactan hararet hasıl olmuyor. Mesela "dicyanoacetylene" maddesinin oluşumu ekzotermik değil, endotermik bir tepkime. İzahı?

Yükleniyor...