On Birinci Mes'ele

İçerikler


 1. Meyve Risalesi'nin On Birinci Meselesi'nin ana başlıkları nelerdir?

 2. "Yâ Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle!" Meleklerin şefaati ne demektir, nasıl olacak? Bu hangi duadır?

 3. "Tesellî verici işlerden ayrı düşürmeleriyle..." ifadesinden ne anlamalıyız; yani tesellî verici işler nelerdir?

 4. “Erhamürrâhimîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inayetleri ehl-i hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalalet neden çok defa galebe eder..." İzah eder misiniz?

 5. "İns ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli mânevî yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir, tahriptir..." İzah eder misiniz?

 6. "Sûreten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." Ademî fiillerde sûreten vücudun olmasını izah eder misiniz?

 7. "Kur’ân, onları himaye için büyük tahşidat yapar. Doksan dokuz Esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir." İzah eder misiniz?

 8. "Nasıl ki cennet, bütün vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

 9. "Cehennem, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem mahsulâtlarını kavuruyor." İzah eder misiniz?

 10. "Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor..." Ne demektir? "Kapısı açılmayan mesele" sonradan izah edilmiş mi?

 11. "Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir." Arapça hocamız "Men Ente" ifadesinde men haber, ente mübtedadır dedi, ne dersiniz?

 12. "O vâkıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfe’l-kubur velîsini güldürdü." Burada, güldüren zat kimdir, Hafız Ali Ağabey'in cevabını keşfeden zat kimdir?

 13. "Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi." ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 14. Hafız Ali Ağabey şehid olmasına rağmen; sorgu meleklerinin gelip suale çekmeleri normal mi? Şehitler sorgu-sualsiz doğrudan cennete girmeyecek mi?

 15. "O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad’ın pederi kardeşim Abdülmecid’i, hem kendimi tebrik..." Üstad'ın burada kendini tebrik etmesini nasıl anlayabiliriz?

 16. "Erkân-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi, koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlahiyedir." İzah eder misiniz?

 17. "Kadere iman olmazsa hayat-ı dünyeviye saadeti mahvolur." İzah eder misiniz?

 18. "Azrail Aleyhisselâmın vazifesi de bir perdedir." Cebrail Aleyhisselâm da böyle midir, Vahiyleri Peygamber Efendimize getirmiyor muydu?

 19. "Belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir." Bütün ifadesi, hayırlı işlerin de sebeplerini ihtiva eder mi? Hayırlı işlerde de izzetin perdesi var mıdır?

 20. "Yoksa, hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kàbiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kat’î gösterdiğini..." cin çarpmasını nasıl anlayacağız, birçok insana eziyet veriyorlar?

 21. "Melâike gibi zîşuur olanların, yalnız cüz-i ihtiyarıyla cüz’î, icadsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve amelî bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur." Meleklerde cüz'î irade var mı?

 22. "İzzet ve azamet isterler ki, esbab, perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve ehadiyet isterler ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden." İzah eder misiniz?

 23. "Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede istimâlleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadrden ve haksız itirazlardan..." İzah eder misiniz?

 24. "Bütün kusurlar ademden ve kàbiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudu olmayan ademî fiillerden geliyor." İzah eder misiniz?

 25. "Şeytanî ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvâları bi’l-istihkak kendilerine alarak Cenâb-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar." İzah eder misiniz?

 26. "Zaten şerli ve ademî ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil. Az bir fiil ve cüz’î bir kuvvet, belki vazifesini yapmamakla bazan büyük ademler ve bozmaklar oluyor..." İzah eder misiniz?

 27. "Vücut kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken..." İzah eder misiniz?

 28. Kanun-u mübarezenin hikmeti nedir? Çarpışma olmadan bu kâinattaki düzen olmaz mıydı? Felsefenin, “Hayat cidaldir.” sözüyle, mübareze kanunu arasında ne fark vardır?

 29. "Melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken,.." Bu mevzunun meleklere imanla alâkası ne olabilir?

 30. "Ve şuursuz cemâdat ve erkân-ı azîme-i kâinat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir." Mevcudatın tesbihatını halife sıfatıyla Allah'a takdim etmek, insanın vazifesi değil mi?

 31. "Ünsiyetli bir tarzda 'Sevr' ve 'Hut' namlarındaki iki meleğin ... Cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için 'Sahret' namında uhrevî bir madde,.." İzah eder misiniz?

 32. "Şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek, şuurdârâne temsil edip dergâh-ı İlâhiyeye takdim..." İnsan halife olarak bunu yapıyor, meleklerin de yaptığı söyleniyor, ne dersiniz?

 33. "Diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip..." Hz. Azrail'in dahil edilmesini izah eder misiniz?

 34. "Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemâl, elbette, bilâşek velâ şüphe, koca semâvâta münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri yaratmış,.." İzah eder misiniz?

 35. "Hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur..." İzah eder misiniz, meleklerden icad edilmesi ne demektir?

 36. "Zaman-ı Âdem’den beri bütün semâvî kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ... Meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder." İzah eder misiniz?

 37. "Nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kâinatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı san’at bulunmasıyla ... her bir masnuun hâl diliyle ilân ediliyor." İzah eder misiniz?

 38. "Meleklerin… Hâlis bir ubudiyetten başka hiçbir icad ve emirsiz hiçbir müdahale, hattâ izinsiz şefaatleri dahi olmaz." İzah eder misiniz; melekler şefaat eder mi?

Yükleniyor...