On Birinci Mes'ele

İçerikler


 1. "Yâ Rabbi! Cebrail, Mikâil, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle!" Meleklerin şefaati ne demektir, nasıl olacak?

 2. Bazıları Tefriciye'deki: "O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür..." ifadelerine şirk diyor?

 3. Meyve Risalesi'nin On Birinci Meselesi'nin ana başlıkları nelerdir?

 4. “Birisi: Bir gün bir duada, "Ya Rabbi! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle..." Burada bahsedilen dua hangi duadır; mahiyeti ve hususiyeti nedir?

 5. "İns ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli mânevî yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." İzah eder misiniz?

 6. "Tesellî verici işlerden ayrı düşürmeleriyle..." ifadesinden ne anlamalıyız; yani tesellî verici işler nelerdir?

 7. “Erhamürrâhimîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inayetleri ehl-i hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalalet neden çok defa galebe eder ve bazan yirmisi, yüz tane ehl-i hidayeti perişan eder?” bilgi verir misiniz?

 8. "Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli mes'elenin şimdilik kapısını açmayacağız." İzah eder misiniz? "Kapısı açılmayan mesele.", Risale-i Nur'da sonradan izah edilmiş mi?

 9. "Cehennem, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem mahsulâtlarını kavuruyor." ifadesini biraz açar mısınız; adem ve hiçlik alemi ne demektir, yokluğun alemi nasıl oluyor?

 10. "Doksan dokuz esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir." Burayı nasıl anlamalıyız?

 11. "Kur’ân, onları himaye için büyük tahşidat yapar. Doksan dokuz Esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir." cümlelerini açıklar mısınız?

 12. "Nasıl ki cennet, bütün vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." Ademi fiillerde sureten vücudun olmasını açar mısınız?

 14. On Birinci Mesele'de cehennemin vazifesinden bahsedilirken, "alem-i vücud kainatını alem-i adem pisliklerinden temizlemek" şeklinde bir ifade geçiyor; açıklar mısınız?

 15. "'Men Rabbüke” (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, 'Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir.' " Arapça hocamız "Men Ente" ifadesinde men haber, ente mübtedadır dedi, nasıl anlamak gerek?

 16. "... O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad’ın pederi kardeşim Abdülmecid’i, hem kendimi tebrik ederek..." Üstad'ın burada kendini tebrik etmesini nasıl anlayabiliriz?

 17. "Hem hazır ruhları, hem o vâkıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfül-kubur velîsini güldürdü ve rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi." Burada, güldüren zat kimdir, Hafız Ali Ağabey'in cevabını keşfeden zat kimdir?

 18. "Sarf ve nahiv ilmini okuyan talebenin kabirde verdiği cevabın rahmet-i İlahiyyeyi tebessüme getirdiği..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 19. Hafız Ali Ağabey'in şehit olmasına rağmen; sorgu meleklerinin gelip soru sorması normal mi, şehitler sorgu-sualsiz direkt cennete girmeyecek mi?

 20. Risalelerde geçen; "Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi." ifadesini nasıl anlamamız lazımdır?

 21. Şeytan son nefeste imanımızı almaya geldiğinde, Peygamber Efendimiz imadadımıza yetişecek mi? Son anımız nasıl olacak, can verirken Azrail (as) bize nasıl gözükecek? Risalelerde bu konu nasıl anlatılıyor?

 22. "Erkân-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi, koca cennet ve biri de saadet-i ebediye ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlahiyedir." İzah eder misiniz?

 23. "Kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur." cümlesini izah eder misiniz?

 24. "Belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir." Buradaki "bütün" ifadesi, hayırlı işlerin de sebeplerini kapsar mı? Yani hayırlı işlerde de izzetin perdesi vardır, desek doğru olur mu?

 25. "Yoksa, hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kàbiliyeti olmadığını, herşeyde tevhid sikkeleri kat’î gösterdiğini..." cin çarpmasını nasıl anlayacağız, birçok insana eziyet veriyorlar?..

 26. Azrail'in perde olması meselesini anladım. Fakat Cebrail'i anlayamıyorum. Vahiyleri Peygamber Efendimize Cebrail getirmiyor muydu? Burayı nasıl anlamalıyız?

 27. Meleklerde de cüz'i irade var mıdır? Varsa, insanın cüz'i iradesinden farkı nedir?

 28. Ruhu kabzeden bizzat Allah (c.c) mıdır, yoksa Azrail (a.s) midir? Üstadımız Azrail'in kudret-i İlahiyeye perde olduğunu söylüyor...

 29. “Evet, izzet ve azamet isterlerki esbab perdadarı desti kudret ola, aklın nazarında; tevhid ve ehadiyet isterlerki, esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden.” cümlesini açıklar mısınız?

 30. "Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede istimâlleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadrden ve haksız itirazlardan ve şekvâlara hedef olmaktan kurtarmak ile …” Devamıyla izah eder misiniz?

 31. "Şeytanî ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvâları bi’l-istihkak kendilerine alarak Cenâb-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar..." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "Zaten şerli ve ademî ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil. Az bir fiil ve cüz’î bir kuvvet, belki vazifesini yapmamakla bazan büyük ademler ve bozmaklar oluyor; o şerir fâiller muktedir zannedilirler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 33. “Bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî olmayan ademî fiillerden geliyor.” cümlesini açıklar mısınız?

 34. "...bütün vücut âlemleri ‘elhamdülillâh, elhamdülillâh’ ve bütün adem âlemleri ‘sübhânallah, sübhânallah’ derken ve ihâtalı bir kanun-u mübareze ile..." cümlesini yorumlar mısınız?

 35. "İhâtalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken, birden meleklere imanın bir meyvesi tecellî…" Bu mevzunun meleklere imanla bağlantısı ne olabilir?

 36. "Ve o dehşetli cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücut kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor. … Bütün vücut âlemleri elhamdülillâh, elhamdülillâh ve bütün adem âlemleri sübhânallah, sübhânallah derken..." İzahı?

 37. "Ve şuursuz cemâdat ve erkân-ı azîme-i kâinat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir." Tüm mevcudatın tesbihatını halife sıfatıyla Allah´a takdim etmek, insanın vazifesi değil midir?

 38. Kanun-u mübarezenin hikmeti nedir? Çarpışma olmadan bu kainattaki düzen olmaz mıydı? Felsefenin, “Hayat cidaldir.” sözüyle, mübareze kanunu arasında ne fark vardır?

 39. "Mesela, felsefenin ruhsuz kanunları pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hilkat-ı arziye ve vaziyet-i fıtriyesini, bu meyve ile nurlu, ünsiyetli bir tarzda “Sevr” ve “Hut” namlarındaki iki meleğin omuzlarında..." Devamıyla izah eder misiniz?

 40. "Sahret namında uhrevî bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hut meleklerine bir noktai istinat edilmiş diye..." Buradaki "sahret" nedir, meleklere nasıl istinat olmuş?

 41. "Şuursuz ubudiyet-i fıtriyeyi bilerek, şuurdârâne temsil edip dergâh-ı İlâhiyeye takdim etmek için..." İnsan yeryüzünün halifesi olarak, kainatın şuursuzca yaptığı vazifeyi, şuurlu olarak sunuyor. Bunu meleklerin de yaptığı söyleniyor. İzah eder misiniz?

 42. "Zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden İsrafil ve Azrail..." Hz. Azrail'in dahil edilmesinin izahı?

 43. "Evet, zaman-ı Âdem’den beri bütün semâvî kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda meleklerle konuşmalar ve … gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder."Açıklar mısınız?

 44. "Hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip..." İzah eder misiniz, meleklerden icat edilmesi ne demektir?

 45. “…Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemâl, elbette, bilâşek velâ şüphe, koca semâvâta münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri yaratmış,.. ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş…” İzahı?

 46. "Meleklerin… Hâlis bir ubudiyetten başka hiçbir icad ve emirsiz hiçbir müdahale, hattâ izinsiz şefaatleri dahi olmaz." cümlesini açıklar mısnız; melekler şefaat eder mi?

 47. "Nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kâinatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı san’at bulunmasıyla Hâlıkın vahdet ve tasarrufu ve icad ve rububiyeti … her bir masnuun hâl diliyle ilân ediliyor..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...