Block title
Block content

On Birinci Mes'ele

İçerikler


 1. Meyve Risalesi'nin On Birinci Meselesi'nin ana başlıkları nelerdir?

 2. Bazıları Tefriciye'deki: "O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür..." ifadelerine şirk diyor?

 3. “Birisi: Bir gün bir duada, "Ya Rabbi! Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle..." Burada bahsedilen dua hangi duadır; mahiyeti ve hususiyeti nedir?

 4. “Erhamürrâhimîn'in gayet merhametkârane tevfikleri ve inayetleri ehl-i hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde, ehl-i dalalet neden çok defa galebe eder ve bazan yirmisi, yüz tane ehl-i hidayeti perişan eder?” bilgi verir misiniz?

 5. "İns ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli mânevî yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." İzah eder misiniz?

 6. "Tesellî verici işlerden ayrı düşürmeleriyle..." ifadesinden ne anlamalıyız; yani tesellî verici işler nelerdir?

 7. "Cehennem, hadsiz dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elîm neticelerini göstermek için, o adem mahsulâtlarını kavuruyor." ifadesini biraz açar mısınız; adem ve hiçlik alemi ne demektir, yokluğun alemi nasıl oluyor?

 8. "Cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücud kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli mes'elenin şimdilik kapısını açmayacağız." İzah eder misiniz? "Kapısı açılmayan mesele.", Risale-i Nur'da sonradan izah edilmiş mi?

 9. "Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." Ademi fiillerde sureten vücudun olmasını açar mısınız?

 10. "Kur’ân, onları himaye için büyük tahşidat yapar. Doksan dokuz Esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir." cümlelerini açıklar mısınız?

 11. "Nasıl ki cennet, bütün vücut âlemlerinin mahsulâtını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bâkiyâne sümbüllendiriyor..." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. On Birinci Mesele'de cehennemin vazifesinden bahsedilirken, "alem-i vücud kainatını alem-i adem pisliklerinden temizlemek" şeklinde bir ifade geçiyor; açıklar mısınız?

 13. "Doksan dokuz esmâ-i İlâhiyeyi onların ellerine verir." Burayı nasıl anlamalıyız?

 14. Risalelerde geçen; "Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi." ifadesini nasıl anlamamız lazımdır?

 15. "Hem hazır ruhları, hem o vâkıayı müşahede eden orada bulunan bir keşfül-kubur velîsini güldürdü ve rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getirdi." Burada, güldüren zat kimdir, Hafız Ali Ağabey'in cevabını keşfeden zat kimdir?

 16. Şeytan son nefeste imanımızı almaya geldiğinde, Peygamber Efendimiz imadadımıza yetişecek mi? Son anımız nasıl olacak, can verirken Azrail (as) bize nasıl gözükecek? Risalelerde bu konu nasıl anlatılıyor?

 17. Hafız Ali Ağabey'in şehit olmasına rağmen; sorgu meleklerinin gelip soru sorması normal mi, şehitler sorgu-sualsiz direkt cennete girmeyecek mi?

 18. "Sarf ve nahiv ilmini okuyan talebenin kabirde verdiği cevabın rahmet-i İlahiyyeyi tebessüme getirdiği..." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 19. "... O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad’ın pederi kardeşim Abdülmecid’i, hem kendimi tebrik ederek..." Üstad'ın burada kendini tebrik etmesini nasıl anlayabiliriz?

 20. "'Men Rabbüke” (Senin Rabbin kimdir?) diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek, 'Men mübtedâdır, Rabbüke onun haberidir.' " Arapça hocamız "Men Ente" ifadesinde men haber, ente mübtedadır dedi, nasıl anlamak gerek?

 21. "Kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Yoksa, hiçbir sebebin hakikî tesiri ve icada hiç kàbiliyeti olmadığını, herşeyde tevhid sikkeleri kat’î gösterdiğini..." cin çarpmasını nasıl anlayacağız, birçok insana eziyet veriyorlar?..

 23. “Evet, izzet ve azamet isterlerki esbab perdadarı desti kudret ola, aklın nazarında; tevhid ve ehadiyet isterlerki, esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden.” cümlesini açıklar mısınız?

 24. Meleklerde de cüz'i irade var mıdır? Varsa, insanın cüz'i iradesinden farkı nedir?

 25. Ruhu kabzeden bizzat Allah (c.c) mıdır, yoksa Azrail (a.s) midir? Üstadımız Azrail'in kudret-i İlahiyeye perde olduğunu söylüyor...

 26. "Belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir." Buradaki "bütün" ifadesi, hayırlı işlerin de sebeplerini kapsar mı? Yani hayırlı işlerde de izzetin perdesi vardır, desek doğru olur mu?

 27. Azrail'in perde olması meselesini anladım. Fakat Cebrail'i anlayamıyorum. Vahiyleri Peygamber Efendimize Cebrail getirmiyor muydu? Burayı nasıl anlamalıyız?

 28. "Zaten şerli ve ademî ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lâzım değil. Az bir fiil ve cüz’î bir kuvvet, belki vazifesini yapmamakla bazan büyük ademler ve bozmaklar oluyor; o şerir fâiller muktedir zannedilirler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 29. "Cinnî ve insî şeytanlar ve muzır maddelerin umûr-u şerriyede ve ademiyede istimâlleri dahi, yine kudret-i Sübhâniyeyi gadrden ve haksız itirazlardan ve şekvâlara hedef olmaktan kurtarmak ile …” Devamıyla izah eder misiniz?

 30. “Bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan -ki birer ademdirler- ve vücudî olmayan ademî fiillerden geliyor.” cümlesini açıklar mısınız?

 31. "Şeytanî ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvâları bi’l-istihkak kendilerine alarak Cenâb-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar..." cümlesini izah eder misiniz?

 32. Kanun-u mübarezenin hikmeti nedir? Çarpışma olmadan bu kainattaki düzen olmaz mıydı? Felsefenin, “Hayat cidaldir.” sözüyle, mübareze kanunu arasında ne fark vardır?

 33. "İhâtalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, tâ kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken, birden meleklere imanın bir meyvesi tecellî…" Bu mevzunun meleklere imanla bağlantısı ne olabilir?

 34. "...bütün vücut âlemleri ‘elhamdülillâh, elhamdülillâh’ ve bütün adem âlemleri ‘sübhânallah, sübhânallah’ derken ve ihâtalı bir kanun-u mübareze ile..." cümlesini yorumlar mısınız?

 35. "Ve o dehşetli cehennem fabrikası, sair vazifeleri içinde, âlem-i vücut kâinatını âlem-i adem pisliklerinden temizlettiriyor. … Bütün vücut âlemleri elhamdülillâh, elhamdülillâh ve bütün adem âlemleri sübhânallah, sübhânallah derken..." İzahı?

 36. "Ve şuursuz cemâdat ve erkân-ı azîme-i kâinat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir." Tüm mevcudatın tesbihatını halife sıfatıyla Allah´a takdim etmek, insanın vazifesi değil midir?

 37. "Zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Hâlık'a mahsus olan icraat-ı İlahiyeyi yalnız temsil edip ubudiyetkârane nezaret eden İsrafil ve Azrail..." Hz. Azrail'in dahil edilmesinin izahı?

 38. "Sahret namında uhrevî bir madde, bir hakikat gönderilip Sevr ve Hut meleklerine bir noktai istinat edilmiş diye..." Buradaki "sahret" nedir, meleklere nasıl istinat olmuş?

 39. “…Kadîr-i Zülcelâli ve’l-Cemâl, elbette, bilâşek velâ şüphe, koca semâvâta münasip, isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanîleri yaratmış,.. ve hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş…” İzahı?

 40. "Hayvanatın taifelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icad etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip..." İzah eder misiniz, meleklerden icat edilmesi ne demektir?

 41. "Evet, zaman-ı Âdem’den beri bütün semâvî kitaplar ve dinler meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda meleklerle konuşmalar ve … gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alâkadar olduklarını kat’î ispat eder."Açıklar mısınız?

 42. "Nasıl ki vahdet ve ehadiyet sırrıyla kâinatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı san’at bulunmasıyla Hâlıkın vahdet ve tasarrufu ve icad ve rububiyeti … her bir masnuun hâl diliyle ilân ediliyor..." İzah eder misiniz?

 43. "Meleklerin… Hâlis bir ubudiyetten başka hiçbir icad ve emirsiz hiçbir müdahale, hattâ izinsiz şefaatleri dahi olmaz." cümlesini açıklar mısnız; melekler şefaat eder mi?

Yükleniyor...