Münazarat

İçerikler


 1. "Otuz sene evvel olan kanun-u esâsîyi ve Hürriyetin ilânını tekfire delil gösterdi..." Bunun sebebi nedir, bilgi verir misiniz?

 2. Münâzarat'ta, “şeriatsiz hükmetmenin küfür olmadığı” ifade ediliyor. Kanun koyucu Allah iken bu nasıl olur?

 3. "Sabık istibdadı hürriyet zanneden ve Kanun-u Esâsîye itiraz eden adamlara nasıl itiraz etmeyeceğim?" cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Hükûmete hücum edenlerin, bazıları 'Haydo, Haydo' derlerdi. Bazıları 'Haydar Ağa, Haydar Ağa' derlerdi; ben 'Haydar' derdim. Şimdi de 'Haydar' diyorum." İzah eder misiniz?

 5. "Siz durunuz; havas ile konuşulacak bir dâvâm var." Buradaki "havas" kimlerdir, yoksa hayali kişiler midir?

 6. "Sözünüzü, fiiliniz tasdik etmek. Başkasının kusurunu kendinize özür göstermemek. İşi birbirine atmamak. Üzerinize vâcip olan hizmetimizde tekâsül etmemek. Vasıtanızla zâyi olan mâfâtı telâfi etmek. Ahvâlimizi dinlemek..." cümlelerini izah eder misiniz?

 7. "Medrese-nâm melûf ve menus ve cazibedar ve şevk-engiz itibarı olduğu halde büyük bir hakikati tazammun ettiğinden, rağabatı uyandıran o mübarek medrese ismiyle tesmiye..." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 8. "Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak..." ifadelerini, gelinen noktayı ve yaşanan olayları da dikkate alarak açıklar mısınız?

 9. "Dört kıyas-ı fâsit ile hâsıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halâs etmek..." Devamıyla izah eder misiniz? Bu kıyasları yapanlar aşiretler mi, İttihatçılar mı?

 10. "Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder." İzah eder misiniz?

 11. "Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir..." Ruhun ve kalbin gıdası nedir? Dini ilimlerin okutulmasından dolayı İslam tarihinden taassuba örnek var mı?

 12. "Zülcenaheyn ve Kürtlerin ve Türklerin mutemedi olan Ekrad ulemasının veya istinâs etmek için lisan-ı mahallîye âşina olanları müderris olarak intihap etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 13. "Ekradın istidatları ile istişare etmek, onların sabavet ve besatetlerini nazara almaktır. Zira çok libas var; bir kamete güzel, başkasına çirkin gelir. Çocukların talimi ya cebirle ya hevesatlarını okşamakla olur..." İzah?

 14. "Taksimü'l-a'mâl kaidesini bitamamihâ tatbik etmek -tâ şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber, her bir şubeden mütehassıs çıkabilsin-..." İzah eder misiniz?

 15. "Bir mahreç bulmak ve müdavimlerin tefeyyüzünü temin etmek; hem de mekâtib-i âliye-i resmiyeye müsavi tutmak ve imtihanları, onların imtihanları gibi müntiç kılmak, akîm bırakmamaktır." Mahrec bulmak, ne anlamda kullanılmıştır?

 16. "Dâru'l-muallimîni muvakkaten şu dârülfünun dairesinde merkez kılmak, mezc etmektir." cümlesini izah eder misiniz?

 17. "Kürdistan’da âdet-i müstemirre olan talim-i infiradiyi halka ve daireye tebdil etmek." Burayı “talim-i infiradi” ile birlikte izah edebilir misiniz?

 18. "Evkaf, hakkıyla intizama girse, şu havuza tevhid-i medâris tarikiyle bir mühim çeşmeyi akıtacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Medresetü'z-Zehrâ İslâmiyete ve insâniyete göstereceği hizmetle, şüphesiz bir kısım zekâtı bil'istihkak kendine münhasır edecektir." İzah eder misiniz? Üstad'ın zekât istemesi istiğna düsturuna aykırı değil mi?

 20. "Mezkûr tebâdül için dârü’l-muallimîn ile imtizaç ettiğinden, darü’l-muallimînin varidatı bir derece tevsi ile muvakkaten ve âriyeten -eğer mümkünse- verilse, bir zaman sonra istiğna edecek, o âriyeyi iade edecektir." İzah eder misiniz?

 21. "İslâmiyeti, onu paslandıran hikâyat ve İsrailiyat ve taassubat-ı bârideden kurtarmak." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Maarif-i cedideyi medârise sokmak için bir tarik ve ehl-i medresenin nefret etmeyeceği saf bir menba-ı fünun açmaktır. Zira, mükerreren söylemişim: Fena bir tefehhüm, meş’um bir tevehhüm şimdiye kadar set çekmiştir." İzah eder misiniz?

 23. "Teessüfle görülüyor ki, onların tebâyün-ü efkârı, ittihadı tefrik ettiği gibi; tehâlüf-ü meşâribi de terakkiyi tevkif etmiştir..." cümlesini devamı ile açıklar mısınız?

 24. "İslâmiyet hariçte temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 25. "Ey bize vesayete muhtaç çoçuk nazarıyla bakan ehli hükümet..." Devamıyla izah eder misiniz? Bir de burda İttihat ve Terakki'den ne isteniyor?

 26. "İhtar: Ey kendini havass zanneden ehl-i siyaset ve ehl-i hükûmet! Ye'si kırmak için avâma ders ve hitap olan şu kitabı senet tutup tesellî etmeyiniz." Devamıyla izah eder misiniz?

 27. "Sual: Ulemâya pek çok itab edilir, hatta... Cevap: Büyük, hem pek büyük bir insafsızlık! Sual: Neden? Cevap: Ademin kabahatine vücut vermek kadar ahmaklıktır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 28. "Medrese de -intizam ve tefeyyüz ve mahreç bulunmadığından- zamana göre ulemayı yetiştiremedi." Buradaki kavramlar neyi ifade ediyor?

 29. "Ehl-i medaris, meyus olmayınız. Şimdi ilim ve fen hâkimdir. Her nev’iyle teâli edilecek, en âlâsı en âlî tabakaya çıkacak." İzah eder misiniz?

 30. "Niyeti halis olanlar azdır. Senin niyetin halis olsa muvaffak olacaksın. Niyetine bak." Sual ve cevabı izah eder misiniz?

 31. "Kıymetlerini takdirle beraber, siyasiyunlarındaki şiddete muterizim." cümlesini izah eder misiniz?

 32. "Bir hodpesend hakkı iltizam etse, çokları haksızlığa sevk eder, belki mecbur eder." cümlesini izah eder misiniz?

 33. "Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir?" bölümünü özetler misiniz?

 34. "Hayat bir faaliyet ve harekettir." cümlesini izah eder misiniz?

 35. "Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapteden meylüttefevvuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür." İzah eder misiniz?

 36. "Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden aculiyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır." Aculiyetin, himmetin ayağını kaydırmasını nasıl anlayabiliriz?

 37. "Sonra da medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar." cümlesini izah eder misiniz?

 38. "Sonra, başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup, hücum edip belini kırar." cümlesini izah eder misiniz?

 39. "Sonra da acz ve nefsin itimatsızlığından neş'et eden ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur." Devamıyla izah eder misiniz?

 40. "Sonra, Allah’ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder." Devamıyla izah eder misiniz?

 41. "Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar..." Devamıyla izah eder misiniz; rahat meyli neden meşakkatin anası gibi gösterilmiş?

 42. "Şimdi anlıyorum ki, ne dediğimi anlamıyorsunuz. Zira ben siz oluyorum, anlamıyorum. Şunun büyük kardeşi olan ulemâ reçetesi (Muhâkemât) daha müphem konuşuyor. Demek beraber gezmekliğim lâzım. İşte ben de hayâlimi terfik ettim..." İzah eder misiniz?

 43. "Seyahatimde beni tanımayanlar kıyafetime bakıp, beni tâcir zannedip derlerdi..." Devamıyla izah eder misiniz? Üstad neden hem tacir hem de kimyager olduğunu söylüyor?

 44. "Ceride-i Seyyare, Ebu Lâşey, İbnüzzaman, Ehu’l-Acâib, İbn-u Ammil-Garâib Said Nursî." Bu kavramları izah eder misiniz?

Yükleniyor...