Sekizinci Mes'elenin bir Hülâsası

İçerikler


 1. "Belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları, akıl ve kalb ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor." cümlesini izah eder misiniz, akıl kalp ruh ve insaniyet mideleri nelerdir?

 2. "Cehennem de olsa beka isterim." cümlesini açar mısınız, Üstad'ın yanıldığını söyleyen birine nasıl cevap verebiliriz, Cehennem ehlinin toprak olmayı istemeleri ile nasıl bağdaşır?

 3. Ahirete imanın, ahiretin saadetine dair kısmını Üstad Kur'an'a havale etmiş. Geniş bir şekilde izah eder misiniz?

 4. Cehennem de olsa beka isterim, cümlesine binaen; ebedi azapta ebediyet kavramının tadı alınabilecek mi, bu konuyu açıklar mısınız?

 5. Sahabelerin (Dört halife dahil) "ağaç olsaydım, koç olsaydım” gibi pişmalıkları var. Bediüzzamanın "Cehennem de olsa beka isterim." ifadesini izah eder misiniz? Şimdi bu insanlarla Üstadınızı mukayese etme hatasına düşmeyeceğim elbette...

 6. Yokluğu nasıl tasavvur edebiliriz ki, cehennem de olsa bekayı tercih edelim? Yokluk, varlık sonrası nasıl bir ıstıraptır ki, ebedi cehennemden daha ağır geliyor...

 7. "İşte, madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor; elbette gayet câmi’ mahiyet-i insaniye, ebediyetle fıtraten alâkadardır." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever, hizmet eder." Kişi ruhlar aleminde babasını tanımıyordu, bu bahsi nasıl anlayabiliriz?

 9. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişememek ne demektir? Niçin başka kuş değil de serçe?

 10. On Birinci Şua'nın Sekizinci Meselesi'nin Üçüncü Faydasını açıklar mısınız?

 11. “İnsanın sair zîhayatlar üstündeki tefevvuku ve rütbesi ise, yüksek seciyeleri ve cemiyetli istidatları ve küllî ubudiyetleri ve geniş vücudî daireleri itibarıyladır.” cümlesini açar mısınız?

 12. "Çünkü, her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde..." Uzun arzuları taşıyan zayıf kalp ve mukavemetsiz ruh kavramlarını açar mısınız?

 13. "Merak etmeyiniz. Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zâyi ettiğiniz evlât ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz." İzah eder misiniz?

 14. "Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylâz bir hayatla yaşayacak." cümlesini izah eder misiniz; oyuncaklarla oynamak çocuk için fıtri değil mi?

 15. Üstad deve kuşu için; "Devekuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, tâ görünmesin." diyor. Fakat bilim deve kuşunun saklanmak için değil, tehlikenin yönünü tespit için kafasını kuma soktuğunu ifade ediyor, izah eder misiniz?

 16. "Bu dağdağalı, kararsız hayat-ı dünyeviyede, o mes’ut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karâbet dahi, hakiki sadakati ve samimî ihlâsı ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez." İzahı?

 17. "Eğer âhirete iman o haneye girse, birden ışıklandıracak." Nasıl ışıklandırıyor, izah eder misiniz?

 18. "Eğer iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyâsız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar." İzah?

 19. "Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir." cümlesini izah eder misiniz?

 20. "Esmâ-i İlâhiyenin en cemiyetli âyinesi cismâniyettedir. Ve hilkat-i kâinattaki makàsıd-ı İlâhiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir..." Devamıyla izah eder misiniz?

 21. "Esmâ-i İlâhiyenin en cemiyetli âyinesi cismâniyettedir... Mâneviyat ve ruhâniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir..." Ama Allah cismani değil. Burada çelişki yok mu? Manevi olan Allah, cennette cismani gözle görülebilir mi?

 22. "Esma-i İlahîyenin en cem’iyetli âyinesi cismaniyettedir." cümlesini izah eder misiniz?

 23. "İki cihanın ve iki hayatın medar-ı saadeti yalnız imandır." cümlesini izah edip, atıf yapar mısınız?

 24. "Mâneviyat ve ruhâniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 25. "Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlık´ına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat âlemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir." açıklar mısınız?

 26. "Bu âdi midenin hal diliyle beka duasını kabul edip nihayetsiz mucizatlı maddî taamlarla onu minnettar ederek, her vakit tesadüfsüz, kastî olarak fiilen cevap veren bir Kadîr-i Rahîm, bir Alîm-i Kerîm,.." devamıyla izah eder misiniz?

 27. "Cennetin en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri cismanîdir." İzah eder misiniz?

 28. "Cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor..." cümlesini izah eder misiniz? Geçmiş iman lezzetleriyle kastedilen nedir?

 29. "Eğer sen dalâlette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebedîden hayırlıdır ve kâfirlere de bir nevi merhamettir." cümlesini izah eder misiniz?

 30. "Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyan, o derece cismanî lezzetleri sarih bir surette beyan eder ki, başka tevillerle mânâ-yı zâhirîyi kabul etmemek imkân haricindedir." deccal ve mehdiye ilişkin ayetleri görmeyip, teville "şahs-ı manevi" olduklarını ifade ediyor?

 31. "Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrünle ademe düşer." Neden “Cehennem olmazsa cennet de olmaz.” deniliyor? Faraza sadece cennet olup, günahkarlar da yok olsa idi olmaz mıydı?

 32. "Hapishane vazifesini de görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var..." Cehennemin vazifeleri nelerdir; sadece hapis ve yakmak gibi şeylerden mi ibarettir? Cehennemin yakma dışındaki vazifeleri nelerdir?

 33. "Senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes’ut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar." Cennet dışındaki vücud dairelerinde rahmete mazhar olmak ne demektir?

 34. Cehennem için söylenen "Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve çok hikmetleri ve âlem-i bekàya ait hizmetleri var. Ve zebâni gibi pek çok zîhayatın celâldarâne meskenleridir." ifadesini izah eder misiniz?

 35. Cehennemin vazifeleri nelerdir; sadece hapis ve yakmak gibi şeylerden mi ibarettir?

 36. "Esmâ-i İlâhiyenin hukukuna inkâr ile tecavüz... Hem o esmâya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip ile hukuklarına tecavüz..." ifadelerini izah eder misiniz?

 37. İzzet ne demek? İzzet-i imaniye, izzet-i ilahiye nedir? “İzzet” ile “zillet” zıt kelimeler midir? "Aynen öyle de kafir-i mutlak, küfrüyle izzet-i celaline dokunuyor," deniyor. İzzet-i celaline dokunmak ne demektir?

 38. "Nev-i beşerin en büyük meselesi Cehennemden kurtulmaktır." İzah eder misiniz?

 39. "Ve beni kalbinde taşıyan bedbaht için o zakkum ağacının bir hususi nümunesi, benim meyvem olur." İzah eder misiniz, “benim meyvem” derken ne kastediliyor, konuşan kimdir?

 40. "Cehennemsiz, cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır." cümlesini açar mısınız?

 41. "Madem bu karışık mevcudat dâr-ı fâniden dâr-ı bekàya akıp gidiyor. Elbette, nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar; öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar." İzahı nasıldır?

 42. Hüsnün mertebeleri nelerdir, nasıl algılanır? Cenab-ı Hakk’ın cemali nasıl ve neyle bilinir?

 43. "Başta bu kelâm olarak sâir bâkiyat, salihat ünvanını taşıyan Sübhanallah, ve'l-hamdü lillâh ve Lâ ilâhe illâllah gibi şêairden çok kelâmlar cüz'î ve küllî, meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler." izah eder misiniz?

 44. "Elhamdülillah cümlesi dahi haşri ihtar edip ister. Bize der: Manam ahiretsiz olmaz. Çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur..." İzah eder misiniz?

 45. "Her adam hacda bir derece veliler gibi Cenab-ı Hakkı ‘Rabbül-arz’ ve ‘Rabbül- alemin’ ünvanı ile tanımağa başlar." ifadesini ve ruhumuzu istila eden hararetli sorulara "Allahu Ekber" ile hepsine cevap verebilmemizin hikmetini açıklayabilir misiniz?

 46. "Şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevab-ı kat’î veren yine Allahu ekber olduğu gibi..." Bu desiseler nelerdir? Ezan okununca şeytanın kaçması Allahu Ekber ile mi ilgilidir?

 47. "Elhamdülillâh şer’an demesi ve mânâsı da, ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır..." cümlesini açıklar mısınız?

 48. "Kemâl ve cemâl ve celâline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek mânâsıyla..." kısmını izah eder misiniz?

 49. Et ve şeker hülasalarını nasıl anlamalıyız, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...