El-Hüccetü'z-Zehra'nın Birinci Makamı

İçerikler


 1. "Âyet-ül Kübra Şuaının madeni, üstadı, esası ve Âyet-ül Kübra namında olan…” deniyor. Ayetü'l-Kübra diye Kur'an'da bir ayet var mı?

 2. "Eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizam-ı kâinat bozulacaktı." Devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 3. "O sarayın lambası bir ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri, sucusu bir, bir, bir, bir ... ta bin birler kadar birlikleri ve vahdetleri göstermekle..." Eğer güneş iki tane olsaydı bu Cenab-ı Hakk'ın vahdetine işaret etmez miydi?

 4. On Beşinci Şua'da geçen, "lehül mülk" kelimesinin manası ile orada anlatılanları nasıl birleştirebiliriz?

 5. "... ve kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden, hem birbirinin misli veya az farklı yumurtalarından..." cümlesinde, kuş nutfelerinin hava yapılı mı olduğunu söylüyor?

 6. "Bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve sair zerrelere ders verecek bir kàbiliyet..." Zerrelere ders verme ağırlıklı olarak izah eder misiniz?

 7. "Evet, görüyoruz ki, güz mevsiminde üç yüz bin nevi zîhayat vefat namıyla terhis edilirken..." On Beşinci Şuâ, Yedinci Kelimeyi özetler misiniz?

 8. "Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir." Her an taze bir kâinat nasıl ölüp diriliyor? Baktığımız zaman her şey yerli yerinde? O kâinatın mahsulatı nereye atılıyor? Kâinat sürekli yaratılıyor mu niye?

 9. "Meselâ, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşcikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip..." Misali izah eder misiniz?

 10. "Biyedihilhayr" kelimesi, bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor.” deniyor. "Biyedihilhayr" kelimesinin anlamı ile burada bahsedilen hazinelerin nasıl bir bağlantısı var?

 11. "Bu kâinatta her daire, her nevi, her tabaka, hattâ her fert, her âzâ, hattâ her bedendeki her bir hüceyrenin ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni, bir deposu..." On Beşinci Şuâ, Dokuzuncu Kelimeyi özetler misiniz?

 12. "Senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak..." İzah eder misiniz?

 13. "Zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemâl-i nizam ve mîzan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i gaybî tarafından emr-i kün feyekûn tezgâhından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor." izah eder misiniz?

 14. "Bu misafirhane-i dünyaya gelen her zîşuur, gözünü açtıkça görür ki, bir kudret, bütün kâinatı kabzasında tutmuş..." On Beşinci Şuâ, Onuncu Kelimeyi özetler misiniz?

 15. "Unsur-u hava, emir ve irade-i İlâhînin bir arşı olduğunu ispat eder." cümlesini izah eder misiniz?

 16. "Ahiretin tahakkukunu, en muannid münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler." cümlesine binaen, bu muannid münkirler kimlerdir?

 17. "Alem-i misalde kurulan uhrevî sinemalar ve berzahî fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra..." ifadesini açıklar mısınız?

 18. "Öyle bir mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir." cümlesini izah eder misiniz?

 19. "Evet, kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikatı, aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat’î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi, perde arkasında bir Rahmân-ı Rahîme şehadet eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 20. "İdare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan, elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder." Terbiye kavramına değinerek cümleyi açar mısınız?

 21. "Zerrat tarlasından tâ manzume-i şemsiyeye, tâ Samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hüceyre-i bedenden tâ zemin mahzenine..." Devamıyla izah eder misiniz, "zerrat tarlası"nı nasıl anlamalıyız?

 22. "Bir nevi maddî ve mânevî rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalb, ruhlarına dahi pek geniş bir sofra-i erzak onlara ihsan ediliyor." Bu ifadeye örnek verir misiniz?

 23. "Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münâfidir, bulandırıyor." Bu sorunun cevabını izah eder misiniz?

 24. "Eğer denilse, 'Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münâfidir, bulandırıyor.' Elcevap: Risale-i Kader gibi Nurun risalelerinde bu "dehşetli" suale tam cevap verilmiş." Bu soruya dehşetli denmesinin hikmeti ne olabilir?

 25. "Her bir unsurun, her bir nev’in, her bir mevcudun, küllî ve cüz’î müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyet-i mutlakası, maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler..." Devamıyla izah eder misiniz?

 26. "Ve az bir kısmı, kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstehak olanlara veya çok hayırları sünbül vermeye vesile olanlara rastgelir." Buradaki "kabiliyetsizler"den ne anlamalıyız, açar mısınız?

 27. Allah canlıları kusursuz yarattığını belirtiyor. Sitenizde okuduğumuz makalelerde sakat ve özürlü olan canlıların, bunun karşılığını öbür dünyada alacağı, bilinçli olarak böyle yaratıldığı yazıyor. Yine de bu kusurlu yaratış olmaz mı?

 28. Kainattaki mevcudatın ve vücudumuzdaki zerrelerin sırat-ı müstakimi nasıl olur?

 29. "Kâinat bir cami-i ekber ve bütün mahlûkat tâifeleri bir salât-ı kübrâda, cemaatle, her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi..." İzah eder misiniz?

 30. "Kâinatta, hususan zemin yüzünde, dehşetli ve daimî bir faaliyet ve hallâkıyetin intizamla cereyanı içinde merhametkârâne, müdebbirâne bir rububiyet-i mutlaka, hadsiz zîhayatların istiânelerine..." Devamıyla izah eder misiniz?

 31. "İman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakîm ve kolaydır ve küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve müşkülâtlı ve tehlikelidir." cümlesini izah eder misiniz? İmtihan sırrı mı bu, neden ehli küfür daha çok?

 32. " اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ayetinin, hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret etmesini izah eder misiniz?

 33. On Beşinci Şua'da, "salihin" ifadesi es geçilmiş. Salihin kelimesindeki salihlerin reisi kimdir? Neden bu reise yer verilmemiş?

 34. "İstikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden..." ifadesini devamıyla izah eder misiniz?

 35. "İşte, derecâta göre bir âmî, bir çekirdek kadar bu kudsî hakikatten hisse alsa, ruhen terakki etmiş bir kâmil insan, bir hurma ağacı kadar hisse alır." Fatiha-i Şerifenin Bir Muhtasar Hülâsası, adlı bölümde geçen iki haşiyeyi açıklar mısınız?

 36. "Mânevî radyolar vasıtasıyla Fâtiha’daki 'Âmin' külliyet kesb eder, milyonlarla 'Âmin'ler hükmüne geçebilir." Manevi radyo ifadesiyle izah eder misiniz?

 37. Namazdayken kendimi namaza tam verebilmek adına rüku ya da secdeye vardığımda beynimi söylediğim şeylerle meşgul etmek istiyorum. Kıyamda, rükuda, secdede... Söylediğimiz şeyleri söylerken neleri tefekkür edebiliriz? Risalelerde bir açıklama var mıdır?

 38. "Cemîl-i Zülcelâlin bâki âyineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef’âlinin vazifedar eserleri ve çok mânidar mektupları olması ve bâki bir âlemi taşıması..." Buranın geçtiği yerin izahını yapar mısınız?

 39. "On bir hâlâtından çıkan bir hüccet-i risalettir." cümlesinden sonra sekiz tane hüccet sayıyoruz, diğer üç tanesi nedir acaba?

 40. "Çünkü onun risalet hayatının şahsiyet-i mâneviyesi ve bütün dâvâlarının esası ve mahiyet-i nübüvveti, o altı rükündür." Risalet hayatının şahsiyet-i manevisi ne demektir ve mahiyet-i nübüvvetten kasıt nedir?

 41. "Kur’ân’dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen’den feyiz alan ve tevellüd eden Resâili’n-Nuriye." deniyor. Cevşen'in mufassal bir şerhi midir Risale-i Nur?

 42. Bahîra-yı Râhip ve Halime-i Sa’diyenin kat’î ihbarlarıyla, bir bulut sürekli Efendimizin (asm) mübarek başında olsaydı, insanlar bu olağanüstü olayı görmezler miydi? Bu konu hadiste var mıdır? Bunun inkarı insanı nasıl mesul eder?

 43. Cevşen'le ilgili olarak, Hz. Cebrail'in Peygamberimize, "Zırhı çıkar bu duayı oku." şeklindeki olayın hangi kaynaklarda geçtiğini gösterebilir misiniz?

 44. Risalelerde, Cenab-ı Hakk'a bin bir esması ile dua edilmesinden bahsediliyor. Büyük Cevşen'deki isimlerin toplamı bin bire ulaşmıyor oysa!.. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 45. "Kuvvetli yakînleriyle ve onu hakkalyakîn derecesinde tasdikleriyle Ehl-i Beytinin, kemâl-i imanları ve aynelyakîn derecesinde onu tasdikleriyle ashabının, kuvvetli tahkikatları ve ilmelyakîn derecesinde..." Ashab-ı kiram mertebesi hakkalyakin değil mi?

 46. On Beşinci Şua'nın Dokuzuncu Şehadeti'nde, Büyük evliya diye birisinden bahsediyor; bunu nasıl anlamamız lazım? Ayrıca bu evliya Hz. Ali'den daha yüksek bir makamda mıdır? Oradaki silsile bir mertebe silsilesi midir?

 47. "İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dahi feylesoflar misillü binler ehl-i tahkik, akli ve mantıki bir tarzda..." deniyor. Ehl-i sünnet bazı alimlerin adi bir mümin derecesi verdiği İbn-i Sina'nın Üstadımız tarafından hüccet olarak gösterilmesini nasıl anlamalı?

 48. "Kâhinler ise, başta meşhur Şık ve Satîh olarak, ruhânî ve cin vasıtasıyla gaybdan haber veren ve şimdi medyum denilen, tevatür bir nakl-i sahihle Peygamberin (a.s.m.) geleceğine..." Kahinliğin, Efendimizin risaletine delil gösterilmesinin izahı?

 49. "Evet, Muhammed (a.s.m.)’in getirdiği nur ile kâinatın mâhiyeti, kıymeti, kemâlâtı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder." cümlesini izah eder misiniz?

 50. "Her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak, rububiyetin bir âdeti olmasından..." ifadesi ile "Zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüyorlar." ifadesi zıt değil mi?

 51. "Muhammed (asm)’in şahsiyet-i mâneviyesi olan hakikatini, Kur’ân’ın ve Cevşen’in delâletiyle tecelliyat-ı ulûhiyetine bir âyine-i câmia yapması..." Devamıyla izah eder misiniz?

 52. "Onunla bütün karanlıkları izale ve nuranî hakikatlerini gösterip ve bütün zîşuuru, belki kâinatı hayat-ı bâkiye müjdesiyle sevindirdiği gibi; dinini dahi bütün makbul ehl-i ibadetin fihriste-i kemâlâtı..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...