El-Hüccetü'z-Zehra'nın Birinci Makamı

İçerikler


 1. "O sarayın lambası bir ve takvimci kandili bir ve ateşli aşçısı bir ve sakacı süngeri, sucusu bir, bir,.." Eğer güneş iki tane olsaydı bu Cenab-ı Hakk'ın vahdetine işaret etmez miydi?

 2. "Âyet-ül Kübra Şuaının madeni, üstadı, esası ve Âyet-ül Kübra namında olan..." Kur'an'da Ayetü'l-Kübra diye bir ayet var mı?

 3. "Eğer şeriki olsa ve başka parmaklar icada ve rububiyete karışsaydılar, intizam-ı kâinat bozulacaktı..." İzah eder misiniz?

 4. On Beşinci Şua'da geçen, "lehül mülk" kelimesinin manası ile orada anlatılanları nasıl birleştirebiliriz?

 5. "Kuşların aynı havadan, birbirinin aynı nutfelerinden, hem birbirinin misli..." Kuş nutfelerinin hava yapılı olduğu mu söyleniyor?

 6. "Evet, görüyoruz ki, güz mevsiminde üç yüz bin nevi zîhayat vefat namıyla terhis edilirken..." On Beşinci Şuâ, Yedinci Kelimeyi kısaca izah misiniz?

 7. "Bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve sair zerrelere ders verecek bir kàbiliyet..." Zerrelere ders verme ağırlıklı olarak izah eder misiniz?

 8. "Meselâ, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşcikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar,.." Misali izah eder misiniz?

 9. "Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir." Her an taze bir kâinat nasıl ölüp diriliyor? Kâinatın mahsulatı nereye atılıyor? Kâinat sürekli yaratılıyor mu, niye?

 10. "Bu kâinatta her daire, her nevi, her tabaka, hattâ her fert, her âzâ, hattâ her bedendeki her bir hüceyrenin ihtiyat rızkını taşıyan,.." On Beşinci Şuâ, Dokuzuncu Kelimeyi kısaca izah eder misiniz?

 11. "Bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor..." Biyedihi’l-hayr kelimesinin mânası ile burada bahsedilen hazinelerin nasıl bir münasebeti var?

 12. "Senin bir nevi mahzenciklerin olan kendi kalbine ve dimağına ve cesedine ve midene ve bahçene ve zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak..." İzah eder misiniz?

 13. "Zeminin çiçeği olan bahara ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki, kemâl-i nizam ve mîzan ve rahmet ve hikmetle bir dest-i gaybî tarafından emr-i kün feyekûn tezgâhından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor." izah eder misiniz?

 14. "Bu misafirhane-i dünyaya gelen her zîşuur, gözünü açtıkça görür ki, bir kudret, bütün kâinatı kabzasında tutmuş..." On Beşinci Şuâ, Onuncu Kelimeyi kısaca izah eder misiniz?

 15. "Unsur-u hava, emir ve irade-i İlâhînin bir arşı olduğunu ispat eder." İzah eder misiniz?

 16. "Ahiretin tahakkukunu, en muannid münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler." İnatçı inkarcılar kimlerdir?

 17. "Alem-i misalde kurulan uhrevî sinemalar ve berzahî fotoğraflarla suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra..." ifadesini izah eder misiniz?

 18. "Bu kâinatta binler değil, belki milyonlar âlemler, küçük kâinatlar, ekseri birbiri içinde,.." Milyonlar âlemden maksat nedir?

 19. "Mükemmel terbiye, tedbir, idare ediliyor ki, bütün kâinat bir sahife gibi her an nazarında ve bütün âlemler birer satır gibi kalem-i kudret ve kaderiyle yazılır,.." İzah eder misiniz?

 20. "Zerrat tarlasından tâ manzume-i şemsiyeye, tâ Samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hüceyre-i bedenden tâ zemin mahzenine..." Zerrat tarlası ile izah eder misiniz?

 21. "İdare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan, elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder." Terbiye mefhumu ile izah eder misiniz?

 22. "Kâinatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikatı, aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve ziyanın güneşe kat’î şehadeti misillü, bu geniş rahmet dahi,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 23. "Bir nevi maddî ve mânevî rızık isteyen insanın duygularına, akıl, kalb, ruhlarına dahi pek geniş bir sofra-i erzak onlara ihsan ediliyor." İfadesine misal verir misiniz?

 24. "Bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, o ihatalı rahmete münâfidir, bulandırıyor." Sualin cevabını izah eder misiniz?

 25. "Risale-i Kader gibi Nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş." Suale dehşetli denmesinin hikmeti ne olabilir?

 26. "Küllî ve cüz’î müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyet-i mutlakası, maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler..." İzah eder misiniz?

 27. "Ve az bir kısmı, kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstehak olanlara veya çok hayırları sünbül vermeye..." Kabiliyetsizler ne demektir, izah eder misiniz?

 28. "Kâinat bir cami-i ekber ve bütün mahlûkat tâifeleri bir salât-ı kübrâda, cemaatle, her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi..." İzah eder misiniz?

 29. "Kâinatta, hususan zemin yüzünde, dehşetli ve daimî bir faaliyet ve hallâkıyetin intizamla cereyanı içinde merhametkârâne, müdebbirâne..." Devamıyla izah eder misiniz?

 30. "İman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakîm ve kolaydır ve küfür ve inkâr yolları gayet uzun ve müşkülâtlı ve tehlikelidir." İmtihan sırrı mı bu, neden ehl-i küfür daha çok?

 31. " اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" ayetinin, hüccet-i tevhide ve bir ders-i hikmete ve bir tâlim-i ahlâka işaret etmesini izah eder misiniz?

 32. On Beşinci Şua'da, "salihin" ifadesi es geçilmiş. Salihin kelimesindeki salihlerin reisi kimdir? Neden bu reise yer verilmemiş?

 33. "Âdem (a.s.) zamanından beri, beşeriyette, iki cereyan-ı azim birbiriyle çarpışarak gelmiş..." İki cereyan-ı azîm nedir?

 34. "İstikameti bırakıp ifrat ve tefritle aklı bir vesile-i azap ve elemler toplayıcı bir âlete çevirmesinden..." İzah eder misiniz?

 35. "Mânevî radyolar vasıtasıyla Fâtiha’daki 'Âmin' külliyet kesb eder, milyonlarla 'Âmin'ler hükmüne geçebilir." Manevî radyo ifadesiyle izah eder misiniz?

 36. "İşte, derecâta göre bir âmî, bir çekirdek kadar bu kudsî hakikatten hisse alsa, ruhen terakki etmiş bir kâmil insan, bir hurma ağacı kadar hisse alır." Haşiyeyi izah eder misiniz?

 37. "Cemîl-i Zülcelâlin bâki âyineleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli ef’âlinin vazifedar eserleri ve çok mânidar mektupları olması..." Buranın geçtiği yeri izah eder misiniz?

 38. "On bir hâlâtından çıkan bir hüccet-i risalettir." cümlesinden sonra sekiz hüccet görünüyor, diğer üç tanesi nedir?

 39. "O'nun risalet hayatının şahsiyet-i mâneviyesi ve bütün dâvâlarının esası ve mahiyet-i nübüvveti, o altı rükündür." İzah eder misiniz?

 40. "Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen’i oku." Bu hadise hangi kaynaklarda geçiyor?

 41. "Kur’ân’dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen’den feyiz alan ve tevellüd eden Resâili’n-Nuriye" Risaleler, Cevşen'in şerhidir diyebilir miyiz?

 42. "Bahîra-yı Râhip ve Halime-i Sa’diyenin kat’î ihbarlarıyla, bulutlar başına gölge etmesi" hadiste var mı? Bunu herkes görmüyor muydu, inkarı insanı mesul eder mi?

 43. "Ashabının, kuvvetli tahkikatları ve ilmelyakîn derecesinde..." Ashab-ı kiram mertebesi hakkalyakin değil mi?

 44. Üstad; "Büyük evliya"dan bahsediyor, kimdir? Hz. Ali'den daha yüksek bir makamda mıdır? Oradaki silsile bir mertebe silsilesi midir?

 45. "İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi dahi feylesoflar misillü binler ehl-i tahkik, aklî ve mantıkî bir tarzda..." İbn-i Sina'nın Üstadımız tarafından hüccet olarak gösterilmesini nasıl anlamalıyız?

 46. "Kâhinler ise, başta meşhur Şık ve Satîh olarak, ruhânî ve cin vasıtasıyla gaybdan haber veren ve şimdi medyum denilen,.." Kâhinliğin, risalete delil gösterilmesini izah eder misiniz?

 47. "Muhammed (a.s.m.)’in getirdiği nur ile kâinatın mâhiyeti, kıymeti, kemâlâtı ve içindeki mevcudatın vazifeleri ve neticeleri ve memuriyetleri ve kıymetleri bilinir, tahakkuk eder." İzah eder misiniz?

 48. "Her zaman iyileri himaye ve fenaları ve yalancıları tokatlamak, rububiyetin bir âdeti olmasından..." ile "Zalim izzetinde mazlum zilletinde kalıp buradan göçüyorlar." ifadesi zıt değil mi?

 49. "Onunla bütün karanlıkları izale ve nuranî hakikatlerini gösterip ve bütün zîşuuru, belki kâinatı hayat-ı bâkiye müjdesiyle sevindirdiği gibi;.." İzah eder misiniz?

 50. "Muhammed (asm)’in şahsiyet-i mâneviyesi olan hakikatini, Kur’ân’ın ve Cevşen’in delâletiyle tecelliyat-ı ulûhiyetine bir âyine-i câmia yapması..." Devamıyla izah eder misiniz?

 51. "Hakikat-i Muhammediye (a.s.m.), kâinatın çekirdek-i aslisi, bir sebeb-i hilkati ve en mükemmel meyvesi olduğunu milyarlar ehl-i iman tereddütsüz tasdik ederek kabul etmişler." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...