Birinci Şua

İçerikler


 1. "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor." Sağ olanlara Fatiha ve Yasin nasıl bağışlanır?

 2. "Nurani şeylerde ve sevaplarda bölünme ve parçalanma olmayacağından, bir Fatiha milyonlar ruhlara bölünmeden ve parçalanmadan eksiksiz olarak ulaşır." Bu hakikatı anlatan hadis var mı?

 3. Berzahtakilerin iman hizmetindekilere duacı olmasını nasıl anlayacağız? "Allah için, hizmet için attığınız her adımın arkasında Resulullah vardır." ifadesi doğru mudur?

 4. Birinci Şua, Şualar kitabında neden en başta değil de kitabın ortalarında; Üstad'ın bu noktada tavsiyesi var mı, yoksa başka bir neden mi var?

 5. "... Ayrı ayrı tarzlarda otuz üç âyet müttefikan Risale-i Nur’u remizleriyle gösterdiği, hayal meyal görüldü..." Uzaktan uzağa, icmalen, hayal meyal ifadelerini açıklar mısınız?

 6. "Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir burhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’câz-ı mânevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o mâden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen..." Açıklar mısınız?

 7. "Tevafukla işaretler, eğer münasebât-ı mâneviyeye istinad etmezse, ehemmiyeti azdır." cümlesindeki "münasebât-ı mâneviye"yi nasıl anlamalıyız?

 8. Birinci Şua'daki ilk amaç; Kur'an'ın mucizesini göstermek mi, talebeleri şevke getirmek mi, yoksa Risale-i Nur'un makbuliyetini belirtmek mi?

 9. "Risale-i Nur'un, Resâilü'n-Nur ve Risalei'n-Nur ve Risaletü'n-Nur namlarıyla sebeb-i tesmiyesinin on altı sebebinden bir sebep olduğundan..." Burada bahsedilen "on altı sebep" hangileridir?

 10. Cifir Hesabının Kaynağı Nedir?

 11. Cifr ve ebced ilmini Üstad Hazretlerinin kullandığını görüyoruz. Bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlara -yanlış kaynak kullanmamaları açısından- hangi kaynakları öneriyorsunuz?

 12. "Makam-ı cifrisi dokuz yüz doksan sekiz (998) olarak, aynen Risaletü’n-Nur -şeddeli ن , iki ن sayılmak cihetiyle- tam tamına tevafukla ona işaret eder." 998 hangi takvime göredir?

 13. "Risale-i Nur’un adedi olan beş yüz kırk sekize (548) gayet cüz’î ve sırlı iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi remzî bir manasıyle tam bakıyor." Buradaki bölümde Risale-i Nur’un adedi olan beş yüz kırk sekize (548) ne demektir?

 14. “İhbar-ı gayb nevinden mucizâne hem elektriğe, hem Risalei'n-Nur'a işaret ettiği gibi, ikisinin zuhurlarına ve zaman-ı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilâf-ı âdet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor.” İzah eder misiniz?

 15. "Resâili’n-Nur dahi ne Şark’ın malûmatından, ulûmundan ve ne de Garb’ın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir." İzah eder misiniz?

 16. "Risale-i Nur ne Şark'ın ulumundan ne da Garb'ın fünunundan alınmış değildir." diyoruz. Ama Üstad'ın çok zatlardan alıntısı var. Nasıl izah edersiniz?

 17. Birinci Şua'da "Resaili’n- Nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, âlim olur." deniyor. Açıklar mısınız?

 18. Mânevî bir elektrik olan Resâili'n-Nur dahi, gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmaya muhtaç olmamasının hikmeti nedir?

 19. Nur Suresi 35. ayette, zeytin ağacında nur olduğu yazıyor; neden zeytin ağacı denmiş, buradaki nur tam olarak nedir?

 20. “Belki, semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.” cümlesini nasıl anlamalıyız?

 21. "Bu âyet-i nuriyenin işaretlerini elektrik ve Resâili’n-Nur’un hatırı için beyan etmedim. Belki bu âyetin i’câz-ı mânevîsinin bir şubesinden bir lem’asını göstermek istedim." İzah eder misiniz?

 22. "Bu beyanat-ı medhiye Said’e ait değildir. Belki Kur’ân’ın bir tilmizini, bir hâdimini 'Said' (r.a.) lisanıyla ve hâliyle târif eder, tâ hizmetine itimad edilsin." Bu ifadenin sahibi kim, izah eder misiniz?

 23. "Nev'-i insanın, hususan Avrupa'nın mağrur ve cebbarları, bilhâssa birisi, kuvvet ve gınaya ve paraya istinad ederek firavunane bir tuğyana girdiklerinden, o hususî insanlar nev'-i beşeri mes'ul ..." İzah eder misiniz, "bilhassa birisi"inden kasıt nedir?

 24. "Kur'ân'ın müsennâ vasfına lâyık bir burhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası, Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden..." İslamiyet'in yedi esası nedir?

 25. "Saidü’n-Nursî dahi meyyit hükmünde idi. Risaletü’n-Nur ile ihya edildi, onunla hayat buldu." Üstad'ın müceddidlik devri, hayat-ı maddiye tarihine mi yoksa hayat-ı maneviye tarihine mi denk gelir?

 26. "Nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan râbıta-i mevt Eski Said’i Yeni Said’e (r.a.) çevirmiş ve daima hareket-i fikriyede Yeni Said’e yoldaş olmuş." İzah eder misiniz, dört esas nedir?

 27. "1387 ki, لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ dehşetli bir cereyanın müntehâsı tarihi olmak ihtimali var." Bu “dehşetli cereyan” hangisidir ve işaret edilen tarih tevafuk etmiş midir?

 28. "Hem İstanbul’un iki harîk-ı kebîri, hem Harb-i Umumînin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder." cümlesindeki “İstanbul'un iki dehşetli yangını” hangisidir?

 29. "Bazı vakit olur ki, bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır." cümlesini izah eder misiniz?

 30. "Demek ehemmiyet onun fevkalâde büyüklüğünde değil, belki musibetin fevkalâde dehşetine ve tahribatına karşı mücahedesi ve az olduğu halde gayet büyük bir ehemmiyet kesb etmiş ki, bu iki âyette işaret ve beşaret-i Kur’âniyede ifade eder ki..." İzahı?

 31. "Kur’ân’ın i’câz-ı mânevîsinden neş’et eden bir urvetü’l-vüska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu remzen bildirir." Urvetü’l-vüska tabiri Kur'an-ı Kerim dışındaki eserler için kullanılabilir mi?

 32. "Risale-i Nur’un müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakîmin mazharı olup bütün safahatında,.. Hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’âniyeyi ders veriyor." Burada geçen “hikmet-i kudsiye” ve “hikemiyat-ı Kur'aniye” nedir?

 33. "Bin seneden beri Kur’ân aleyhinde terâküm eden Avrupa itirazları ve evhamları âlem-i İslâm içinde yol bulup yayıldılar." Nasıl anlamalıyız, her asrın imamı kendi asrındaki itirazları halletmiyor mu?

 34. "Ulema-i müteahhirînin mezhebine göre اِلاَّ اللهُ ’da vakfedilmez..." Ulema-i mütekaddimin ve ulema-i müteahhirînin alimleri kimlerdir? Hangi devirde başlar ve ne zaman biter bu nesil?

 35. "Mevlana Halid Zülcenaheyn’in Hindistan’dan getirdiği parlak bir ilm-i hakikat rusuhuyla o zamanda meydan alan tevilat-ı fasideyi ve şübehatı dağıtarak" ifadesini izah eder misiniz?

 36. "Risaletü’n-Nur ve şakirtlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkül şerait içinde sebatkârâne yapan zâhirde görülmüyor." cümlesini izah eder misiniz?

 37. "Hem قَدْ جَاۤءَكُمْ بُرْهَانٌ cümlesi yalnız dört farkla Furkan adedine tevafukla sarihan" bakmasını izah eder misiniz?

 38. "... fırtınaların hengâmında herşeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde, Resâili’n-Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden..." Devamıyla açıklar mısınız?

 39. "Ben kendi kanaatimi yazdım; kanaate itiraz edilmez." ifadesini açar mısınız?

 40. “Biz Kur’ân’dan mü’minler için bir şifâ ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.” (İsrâ, 17/82) ayetinin Risalelere işaret ettiği doğru mudur?

 41. "Risaleti'n-Nur'un mertebesi ikinci ve üçüncüde olduğuna işarettir. Vahiy değil ve olamaz. Belki ilham ve istihraçtır." İzah eder misiniz?

 42. "Bu asırda Resâili’n-Nur denilen otuz üç adet Söz ve otuz üç adet Mektup ve otuz bir adet Lem’alar, bu zamanda, Kitab-ı Mübîndeki âyetlerin âyetleridir." Özellikle “ayetlerin ayetleri” ifadesini nasıl anlamak gerek?

 43. "Resâili’n-Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîmin mazharı olduğundan..." Neden Hakim ve Rahim isimleri ön plana çıkmış olabilir?

 44. "Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstadı yok, Kur’ân’dan başka mercii yoktur." Risalelerin kaynaklarında başka zatlardan alıntılar da var, nasıl anlamalıyız?

 45. Birinci Şua'da geçen; "Hadîste vârid olduğu gibi, 'Her bir âyetin mânâ mertebelerinde bir zâhiri, bir bâtını, bir haddi, bir muttalaı vardır...'" Bu hadisin izahını yapar mısınız?

 46. Kıyamet alametlerinin bedahet derecesinde olmayacağını, sırrı teklifi bozacağını biliyoruz. Bu yüzden mehdî ve deccâl hakkındaki hadislerin teviline gidilmiştir. Buna insanların yapacakları itirazlara nasıl cevap verebilir?

 47. "Asr-ı Saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübînin nüzulü olduğu gibi, mânâ-yı işârîsiyle de her asırda o Kitab-ı Mübînin mertebe-i arşiyesinden ve mu’cize-i mâneviyesinden feyiz ve ilham tarîkiyle onun gizli hakikatleri ve..." Devamıyla izah eder misiniz?

 48. "Her asırda Kur'an'ın manaları iniyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 49. Kur'an için kullanılan "Her cihetle ayn-ı şuur" ifadesini açıklayabilir misiniz?

 50. “Kur’an’ın gizli hakikatleri her asırda olduğu gibi bu asırda da risalelerle iniyor.” ifadesini nasıl anlamalıyız?

 51. "Nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, âsabları, kemikleri, hattâ hüceyratları, mesâmatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de bu ağaç, bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi..." Parmaklar konusunuyla izahı?

 52. "Elbette, menba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ..." ifadesini devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 53. "Lâfzullah (اللهُ) altmış yedi" deniliyor, ebced hesabına göre altmış altı değil mi?

 54. Risale-i Nur'a işaret eden ayetler 33 adet olduğu halde, neden 30-33. ayetlerin izahı ve manaları Latince külliyatlarda basılmamış?

 55. "Bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir. Her ne ise..." Bu tarih 2004’e tekabül ediyor, bu tarihte ne oldu, mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 56. "Bu ayetteki نُورَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ cümlesinin makam-ı cifrisi, bin üç yüz on altı (1316) veya yedi (7)’dir." Tarihi denk getirmek için ayetten parça almak doğru mudur?

 57. "Isparta'da başımıza gelen bu hâdiseden bir ay evvel bir zâta, rüyada ona deniliyor ki, 'Resâili’n-Nur şakirtleri imanla kabre girecekler, imansız vefat etmezler.' Biz o vakit o rüyaya çok sevindik." Buradaki hadise nedir, rüyayı gören zât kimdir?

 58. "Resâili’n-Nur şakirtleri imanla kabre girecekler, imansız vefat etmezler." hükmünü Üstad hangi ayetten çıkarmıştır ve tüm Risale-i Nur Talebeleri cennete mi girecek?

 59. Risale-i Nur talebelerinin iman ile kabre gireceğine işaret eden iki ayet hangisidir? Birinci Şua, 26. Ayetteki haşiyeyi izah eder misiniz?

 60. Birinci Şua'daki 19. ve 28. ayetlerden ne anlamalıyız?

 61. "Eğer şeddeli lâm’lar ve م ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir." Bu hesabı ve cümleyi tahlil eder misiniz?

 62. Cumhuriyeti ilan eden Türk Hamiyet ve Milliyetperverleri kimlerdir?

 63. Kur'an-ı Kerim "Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid" devirlerinden bahseder mi?

 64. "Ben şimdilik o hakikat-i remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek." Ne demek istiyor? İbrahim suresinin ilk sayfası, neden beyan etmiyor, mahrem mi?

 65. "Makam-ı cifrîsi sehven 'Bin üç yüz otuz dört (1334) ederek Risale-i Nur’un fatihası olan İşârâtü’l-İ’câz tefsirinin zuhuru ve tabı tarihine tevafukla bakar.' denilmiş." Böyle bir sehiv görünmüyor, izah eder misiniz?

 66. Birinci Şuâ'daki; Yirmi Dokuzuncu Âyet'in sehvine dair tafsilâtın üçüncü ayetini açar mısınız?

 67. "Hattâ dördüncü âyette Risale-i Nur’un Türkçe olmasını tahsin eder ve beşincide Arabî ve Türkçeyi tam bilmeyen..." Arapça ve Türkçe bilmeyen Kürtler ne yapacak?

 68. "Şeriat-ı İslâmiyeye suikast olarak ecnebî kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar." Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 69. "Risale-i Nur’un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evâmir-i Kur’âniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-u cifrî ve muvafakat-ı mâneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak..." İzah eder misiniz?

 70. "Vazife-i ırsiyeti yapan Risale-i Nur’u efradı içine hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur’ân olan Arabî olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor." Buradan Risalelerin Kur'an'ın varisi olduğunu anlayabilir miyiz?

 71. “Hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur’un beş devresine ve beş vaziyetine remzen ve îmaen bakar.” cümlesindeki “beş devre”yi açıklar mısınız?

Yükleniyor...