Block title
Block content

Birinci Şua

İçerikler


 1. Berzahtakilerin iman hizmetindekilere duacı olmasını nasıl anlayacağız? "Allah için, hizmet için attığınız her adımın arkasında Resulullah vardır." ifadesi doğru mudur?

 2. "Nurani şeylerde ve sevaplarda bölünme ve parçalanma olmayacağından, bir Fatiha milyonlar ruhlara bölünmeden ve parçalanmadan eksiksiz olarak ulaşır." Bu hakikatı anlatan hadis var mı?

 3. "Fatiha ve Yâsin ve hatm-i Kur'anî gibi okunan virdler, kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor." Sağ olanlara Fatiha ve Yasin nasıl bağışlanır?

 4. Birinci Şua, Şualar kitabında neden en başta değil de kitabın ortalarında; Üstad'ın bu noktada tavsiyesi var mı, yoksa başka bir neden mi var?

 5. "... Ayrı ayrı tarzlarda otuz üç âyet müttefikan Risale-i Nur’u remizleriyle gösterdiği, hayal meyal görüldü..." Uzaktan uzağa, icmalen, hayal meyal ifadelerini açıklar mısınız?

 6. "Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhir bir burhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem’a-i i’câz-ı mânevîsi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuâı ve o mâden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen..." Açıklar mısınız?

 7. Birinci Şua'daki ilk amaç; Kur'an'ın mucizesini göstermek mi, talebeleri şevke getirmek mi, yoksa Risale-i Nur'un makbuliyetini belirtmek mi?

 8. "Tevafukla işaretler, eğer münasebât-ı mâneviyeye istinad etmezse, ehemmiyeti azdır." cümlesindeki "münasebât-ı mâneviye"yi nasıl anlamalıyız?

 9. Cifir Hesabının Kaynağı Nedir?

 10. Cifr ve ebced ilmini Üstad Hazretlerinin kullandığını görüyoruz. Bu konuda araştırma yapmak isteyen insanlara -yanlış kaynak kullanmamaları açısından- hangi kaynakları öneriyorsunuz?

 11. "Risale-i Nur'un, Resâilü'n-Nur ve Risalei'n-Nur ve Risaletü'n-Nur namlarıyla sebeb-i tesmiyesinin on altı sebebinden bir sebep olduğundan..." Burada bahsedilen "on altı sebep" hangileridir?

 12. "Risale-i Nur’un adedi olan beş yüz kırk sekize (548) gayet cüz’î ve sırlı iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi remzî bir manasıyle tam bakıyor." Buradaki bölümde Risale-i Nur’un adedi olan beş yüz kırk sekize (548) ne demektir?

 13. “İhbar-ı gayb nevinden mucizâne hem elektriğe, hem Risalei'n-Nur'a işaret ettiği gibi, ikisinin zuhurlarına ve zaman-ı zuhurlarından sonraki tekemmül zamanlarına ve hilâf-ı âdet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor.” İzah eder misiniz?

 14. Birinci Şua'da "Resaili’n- Nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, âlim olur." deniyor. Açıklar mısınız?

 15. Nur Suresi 35. ayette, zeytin ağacında nur olduğu yazıyor; neden zeytin ağacı denmiş, buradaki nur tam olarak nedir?

 16. Mânevî bir elektrik olan Resâili'n-Nur dahi, gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çalışmaya muhtaç olmamasının hikmeti nedir?

 17. “Belki, semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşisinden iktibas edilmiştir.” cümlesini nasıl anlamalıyız?

 18. "Risale-i Nur ne Şark'ın ulumundan ne da Garb'ın fünunundan alınmış değildir." diyoruz. Ama Üstad'ın çok zatlardan alıntısı var. Nasıl izah edersiniz?

 19. "Tenbih: Ben bu âyet-i nuriyenin işaretlerini elektrik ve Resâili’n-Nur’un hatırı için beyan etmedim. Belki bu âyetin i’câz-ı mânevîsinin bir şubesinden bir lem’asını göstermek istedim." Açıklar mısınız?

 20. "Nev'-i insanın, hususan Avrupa'nın mağrur ve cebbarları, bilhâssa birisi, kuvvet ve gınaya ve paraya istinad ederek firavunane bir tuğyana girdiklerinden, o hususî insanlar nev'-i beşeri mes'ul ..." İzah eder misiniz, "bilhassa birisi"inden kasıt nedir?

 21. "Kur'ân'ın müsennâ vasfına lâyık bir burhanı ve altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-i İslâmiyet olan yedi esası, Kur'ân'ın seb'a-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden..." İslamiyet'in yedi esası nedir?

 22. "Hem İstanbul’un iki harîk-ı kebîri, hem Harb-i Umumînin dehşetli yangınını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder." cümlesindeki “İstanbul'un iki dehşetli yangını” hangisidir?

 23. "1387 ki {le ya'lemul gaybe illallah} dehşetli bir cereyanın muntehası tarihi olmak ihtimali var", deniliyor. Bu “dehşetli cereyan” hangisidir ve işaret edilen tarih tevafuk etmiş midir?

 24. "Demek ehemmiyet onun fevkalâde büyüklüğünde değil, belki musibetin fevkalâde dehşetine ve tahribatına karşı mücahedesi ve az olduğu halde gayet büyük bir ehemmiyet kesb etmiş ki, bu iki âyette işaret ve beşaret-i Kur’âniyede ifade eder ki..." İzahı?

 25. "Bazı vakit olur ki, bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır." cümlesini izah eder misiniz?

 26. "Risale-i Nur’un müstesna bir hassası ism-i Hakem ve Hakîmin mazharı olup bütün safahatında,.. Hikmet-i kudsiyeyi ve hikemiyat-ı Kur’âniyeyi ders veriyor." Burada geçen “hikmet-i kudsiye” ve “hikemiyat-ı Kur'aniye” nedir?

 27. "Ulema-i müteahhirînin mezhebine göre اِلاَّ اللهُ ’da vakfedilmez..." Ulema-i mütekaddimin ve ulema-i müteahhirînin alimleri kimlerdir? Hangi devirde başlar ve ne zaman biter bu nesil?

 28. "Bin seneden beri Kur’ân aleyhinde terâküm eden Avrupa itirazları ve evhamları âlem-i İslâm içinde yol bulup yayıldılar." Nasıl anlamalıyız, her asrın imamı kendi asrındaki itirazları halletmiyor mu?

 29. "... fırtınaların hengâmında herşeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan mü’minler içinde, Resâili’n-Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden..." Devamıyla açıklar mısınız?

 30. “Biz Kur’ân’dan mü’minler için bir şifâ ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.” (İsrâ, 17/82) ayetinin Risalelere işaret ettiği doğru mudur?

 31. "Ben kendi kanaatimi yazdım; kanaate itiraz edilmez." ifadesini açar mısınız?

 32. "Bu asırda Resâili’n-Nur denilen otuz üç adet Söz ve otuz üç adet Mektup ve otuz bir adet Lem’alar, bu zamanda, Kitab-ı Mübîndeki âyetlerin âyetleridir." Özellikle “ayetlerin ayetleri” ifadesini nasıl anlamak gerek?

 33. Birinci Şua'da geçen; "Hadîste vârid olduğu gibi, 'Her bir âyetin mânâ mertebelerinde bir zâhiri, bir bâtını, bir haddi, bir muttalaı vardır...'" Bu hadisin izahını yapar mısınız?

 34. Kıyamet alametlerinin bedahet derecesinde olmayacağını, sırrı teklifi bozacağını biliyoruz. Bu yüzden mehdî ve deccâl hakkındaki hadislerin teviline gidilmiştir. Buna insanların yapacakları itirazlara nasıl cevap verebilir?

 35. "Resâili’n-Nur baştan başa ism-i Hakîm ve Rahîmin mazharı olduğundan..." Neden Hakim ve Rahim isimleri ön plana çıkmış olabilir?

 36. "Risaletü’n-Nur sair telifat gibi ulûm ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur’ân’dan başka me’hazı yok, Kur’ân’dan başka üstadı yok, Kur’ân’dan başka mercii yoktur." Risalelerin kaynaklarında başka zatlardan alıntılar da var, nasıl anlamalıyız?

 37. Kur'an için kullanılan "Her cihetle ayn-ı şuur" ifadesini açıklayabilir misiniz?

 38. “Kur’an’ın gizli hakikatleri her asırda olduğu gibi bu asırda da risalelerle iniyor.” ifadesini nasıl anlamalıyız?

 39. "Her asırda Kur'an'ın manaları iniyor." ifadesini nasıl anlamalıyız?

 40. "Asr-ı Saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübînin nüzulü olduğu gibi, mânâ-yı işârîsiyle de her asırda o Kitab-ı Mübînin mertebe-i arşiyesinden ve mu’cize-i mâneviyesinden feyiz ve ilham tarîkiyle onun gizli hakikatleri ve..." Devamıyla izah eder misiniz?

 41. "Nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, âsabları, kemikleri, hattâ hüceyratları, mesâmatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de bu ağaç, bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi..." Parmaklar konusunuyla izahı?

 42. "Elbette, menba-ı ulûm ve maden-i esrar ve fıtratın tercüman-ı âyât-ı tekviniyesi ..." ifadesini devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 43. "Lâfzullah (اللهُ) altmış yedi" deniliyor, ebced hesabına göre altmış altı değil mi?

 44. Risale-i Nur'a işaret eden ayetler 33 adet olduğu halde, neden 30-33. ayetlerin izahı ve manaları Latince külliyatlarda basılmamış?

 45. "Bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir. Her ne ise..." Bu tarih 2004’e tekabül ediyor, bu tarihte ne oldu, mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

 46. Risale-i Nur talebelerinin iman ile kabre gireceğine işaret eden iki ayet hangisidir? Birinci Şua, 26. Ayetteki haşiyeyi izah eder misiniz?

 47. "Resâili’n-Nur şakirtleri imanla kabre girecekler, imansız vefat etmezler." hükmünü Üstad hangi ayetten çıkarmıştır ve tüm Risale-i Nur Talebeleri cennete mi girecek?

 48. Birinci Şua'daki 19. ve 28. ayetlerden ne anlamalıyız?

 49. "Eğer şeddeli lâm’lar ve م ikişer sayılsa, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir." Bu hesabı ve cümleyi tahlil eder misiniz?

 50. Cumhuriyeti ilan eden Türk Hamiyet ve Milliyetperverleri kimlerdir?

 51. "Ben şimdilik o hakikat-i remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek." Ne demek istiyor? İbrahim suresinin ilk sayfası, neden beyan etmiyor, mahrem mi?

 52. Birinci Şuâ'daki; Yirmi Dokuzuncu Âyet'in sehvine dair tafsilâtın üçüncü ayetini açar mısınız?

 53. "Şeriat-ı İslâmiyeye suikast olarak ecnebî kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar." Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 54. "Hattâ dördüncü âyette Risale-i Nur’un Türkçe olmasını tahsin eder ve beşincide Arabî ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşidleri ve âlimleri perişan olan vilayat-ı Şarkiyede Risale-i Nur imdatlarına..." İzahı? Arapça ve Türkçe bilmeyen Kürtler ne yapacak?

 55. "Risale-i Nur’un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evâmir-i Kur’âniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuk-u cifrî ve muvafakat-ı mâneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak..." İzah eder misiniz?

 56. “Hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur’un beş devresine ve beş vaziyetine remzen ve îmaen bakar.” cümlesindeki “beş devre”yi açıklar mısınız?

 57. "Vazife-i ırsiyeti yapan Risale-i Nur’u efradı içine hususî bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur’ân olan Arabî olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor." Buradan Risalelerin Kur'an'ın varisi olduğunu anlayabilir miyiz?

Yükleniyor...