Block title
Block content

On Birinci Söz

İçerikler

 1. "Hakikat-i Salât" nedir, açıklar mısınız?

 2. Allahuteala, neden kendi sıfatlarını başkalarının gözüyle görmek istemiştir? Ezelde, mahlukat yaratılmadan önce, Hz. Allah'ın katında "gayr" mefhumu nasıl olur? Kendinden başkası yokken nasıl gayrı yaratmayı dilemiştir?

 3. "İşte her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca,.." Burada "celal" sıfatı neden dahil edilmemiş olabilir?

 4. Cemal ve Kemal-i Manevi Ne Demektir?

 5. "Cenab-ı Hakk'ın bu dünyayı yaratmasındaki hikmet; cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesidir. Her şeyden önce O vardı." Peki o zamanlarda cemalini kemalini nasıl gösteriyordu, ne zamandan itibaren başkalarına da göstermek arzu etti?

 6. Allah, Niçin Kendi Kemal ve Cemalini Seyretmek İstemiştir?

 7. On Birinci Söz'de geçen, hikmet-i alemin tılsımı ile anlatılmak istenen nedir?

 8. Allah, hariçte olan veya -haşa- kendisinin yaratmadığı bir şeye tanıttırmıyor ki kendini! Kendi yarattığı, ihsanlarda bulunduğu insanlara cemalini göstermeyi murad ediyor. Allah'ın kendi kurduğu bir düzende, kendisinin yarattığı mahluka, kendini göstermek ve tanıttırmak istemesi nasıl açıklanabilir?

 9. İnsanın, Allah'ın cemal ve kemalini görmesinin, Allah için önem ve hikmeti nedir?

 10. "Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini göstermesi sırrınca,.." Kainat yaratılmadan önce bu sır nasıl oluyordu, kime cemal ve kemal gösteriliyordu?

 11. "Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca,.." ifadesine, Kur'an ve sünnet-i sahihadan delil var mı?

 12. Kainatın yaratılma sebebi olarak Üstad Hazretleri "Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister." sırrını ifade ediyor. Madem ki Allah hiçbir şeye muhtaç değil, o zaman yaratmaya da muhtaç olmaması gerekiyor. İzah?

 13. Allah'ın kendi cemal ve kemalini müşahede etmesini nasıl anlamalıyız, biraz açar mısınız?

 14. Allah sonsuz cemal ve kemalini neden görmeyi ve göstermeyi dilemiş? Burdaki niyeti, iradenin bu şekilde olmasının nedenini bir türlü anlayamadım? Hedefi anladım, ama niyeti anlayamadım, bilgi verir misiniz?

 15. "Hem gizli, pek acaip defineleri varmış..." Gizli hazine ve gizli el tabirleri ne içindir?

 16. On Birinci Sözün konusu nedir?

 17. On Birinci Söz'deki temsili grup ve kategorilendirerek izah etmeniz mümkü mü acaba?

 18. "Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o Sultan-ı Zîşan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin." cümlesini izah eder misiniz?

 19. İnsanın Yaratılış Gayesi Nedir?

 20. Allah'ın kendi cemal ve kemalini görmesi ve göstermesi için dünyada acı, elem ve fesad; ahirette de ebedi cehennem azabı olabilen bir sistem irade etmesinin rahmet ve hikmetine uygunluğu nedir?

 21. Hikmet-i hilkat-i kainat ile alakalı bahisleri yazar mısınız?

 22. "Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acaip defineleri varmış." Bu ifadelerde anlatılmak istenen nedir?

 23. “Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu açığa çıkarttığında gündüze ve onu örten geceye; ve gökyüzüne ve onu bina edene ve ..." (Şems, 91/1-7) Bu ayetlerin On Birinci Söz'e serlevha yapılmasının hikmeti nedir?

 24. Cenâb-ı Hak ezelde, Kudsî Zâtını ulûhiyetinin şanına uygun bir surette hamd, tenzih ve takdis ediyordu. Allah niye kendi zatı uluhiyyetine hamd ediyor? Kendisini tenzih ve takdis etmesi ne demektir?

 25. "Her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca,.." Allah'ın egoist olduğu vesvesesi geliyor bazen, ne dersiniz?

 26. Cenab-ı Hak kainatı yaratmadan önce "Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek istemesi" sırrı nasıl tecelli ediyordu? Ayrıca, ruh katiyyen bakidir, ancak ruhun ezeliyeti hakkında nasıl düşüneceğiz?

 27. Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrının; Cenâb-ı Hak ve insanlar açısından değerlendirmesini yapar mısınız? Bu, bir ihtiyaçtan mı geliyor veya iradî bir tasarruf mudur?

 28. Allah’ın kendi cemal ve kemalini görmek istemesi nasıl oluyor? Allah’ın -haşa- böyle bir şeye ihtiyacı var mıdır?

 29. Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesiyle ilgili ayet ve hadis var mıdır?

 30. "Sanayi-i garibedeki mahareti, fünun-u acibedeki marifeti ve ulûmu bediaya ilim ve ıttılaı" nasıl anlamalıyız. Birer örnekle farklarını izah edebilir misiniz?

 31. "Cemal ve kemal-i manevîsini iki vecihle müşahede etme; yani biri bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla, diğeri ise gayrın nazarıyla bakma" hususunu nasıl anlamalıyız? Buradaki cemal ve kemal-i manevî ifadesi ne anlama geliyor?

 32. "Her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca,.." Neden Allah'ın zatını değil de, esmasının cemal ve kemalini göstermek ister?

 33. Temsildeki gizli hazinelerden maksat nedir? Bunların gizli kalmasının hikmeti ne olabilir?

 34. Bu Söz’ün başında zikredilen sûre ile konunun ilgisi hususunda bilgi verebilir misiniz? Yani “hikmet-i âlemin tılsımı, insanın hilkatinin muamması ve namaz hakikatinin remizleri” sûrede nazara veriliyor mu?

 35. Her bir sofranın yüz sanayi-i latifenin eserleriyle “vücud bulması” ifadesini açar mısınız?

 36. “Aktar-ı memleketindeki ahali ve raiyetini seyre, tenezzühe ve ziyafete davet etti.” ifadesinde; aktar-ı memleketin ahali ve raiyetinden maksat nedir?

 37. Saray ve müştemilatının derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nazara veriliyor. Acaba derunundaki vaziyet ile zahirdeki muamelat farklı mı cereyan ediyor? “Manzum murassa ve mevzun nukuş” hakkında bilgi verir misiniz?

 38. "Her bir taifeye layık bir sofra" tayin edilmesini nasıl anlamalıyız?

 39. Sanatların inceliklerini ve derunundaki manaları düşünürken Yaver-i Ekremin sesini işitmesi mevzuunda; acaba Yaver-i Ekrem işitilmese ve bilinmese dahi, insanların bu incelikleri düşünmeleri ve muhakeme etmeleri yaratılışlarının bir gereği değil midir?

 40. "Kasrın ustası olan Cenâb-ı Hakk’ın bu sarayı yapmasıyla, kendini ahaliye tanıtması, tezyinatla kendini ahaliye sevdirmesi, ihsanat ile ahaliye muhabbetini izhar etmesi, in'am ve ikramlarla şefkat ve merhametini göstermesi,.." İzah?

 41. "... O saraya girenlere tarif etsin; ve girmenin âdâbını ve seyrin merasimini bildirip, o görünmeyen sultana karşı marziyâtı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 42. Sonra bir yaver-i ekremini tarif edici olarak göndermesinde bir şahıs nazara veriliyor. Diğer peygamberler ve mürşitler burada zahiren ifade edilmiyor. Bu meselenin hikmeti nedir?

 43. "Kendini tanımış ve aklı başında kalbi yerinde oldukları için,.." İnsanoğlunun yaratılışının bir muamma olmasının imtihan sırrıyla bir ilgisi var mıdır?

 44. On Birinci Söz'deki iki güruhun karşılaştırılmasını şematik yöntemle yapar mısınız?

 45. İki güruha ayrılan ahalinin, birinci güruhunun mümeyyiz vasfı olarak, “kendini tanımaları” nazara veriliyor. Bunun önemi ne olabilir? Zira bu özellik öne çıkarılıyor.

 46. "Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden, onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti." cümlesini izah eder misiniz?

 47. "Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki, o hâkim-i zîşan, bu kasrı şu mezkûr maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır..." İzah eder misiniz?

 48. İçilmeyen, Fakat Bazı Şeyler İçin İhzâr Edilen İksirler, Nelerdir?

 49. Sarayın ve müştemilatının yaratılmasının ve bekasının iki önemli temel gayesi olarak; "Yaver-i Ekremin varlığı ile ahalinin onu dinleyip itaat etmesi" gösteriliyor. Bu âlemin Allah’a bakan veçhesi, en önemli maksat ve gayesi değil midir?

 50. Peygamberlere neden ihtiyaç var; peygamberler olmadan insanlar ilahi kitapları anlayamaz mıydı?

Yükleniyor...