Block title
Block content

21-22. âyetin tefsiri

İçerikler

 1. "Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir."cümlesinde neden meleke ifadesi kullanılmış?

 2. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Açıklar mısınız?

 3. Ve keza, ibadet, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maad, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir,.. diye devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 4. "Lâkin her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki, ferdler, o küllî akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, ancak Şeriattır." İzahı?

 5. "Tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte adalete muhtaçtır... Öyle bir kanun, ancak şeriattır." Avrupada şeriat olmamasına rağmen -maalesef- ülkemize nispetle menfur hadiseler daha az oluyor, izah?

 6. İman ve ibadetin şahsi ve içtimai faydaları nelerdir? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 7. İşaretü'l-İ'caz'da, ibadetin dünya saadetine vesile oluşu anlatılmaktadır. Halbuki ibadetinden dolayı insanlar işkenceye maruz kalıyor, sürgüne sevkediliyor, toplumdan dışlanıyor ya da dünyevi zevklerden feragat ediyorlar. Açıklar mısınız?

 8. "Hikmet ise, kâinat sahifelerinde parlayan san’at nakışlarıyla tebarüz eder." ifadesini misallerle açıklar mısınız?

 9. "İbadet, fikirleri sani-i hakime çevirttirmek içindir." deniyor. "Çevirmek ile çevirttirmek" arasında fark var mıdır? Neden "çevirttirmek" kelimesi kullanılmıştır?

 10. "İmani hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur." cümlesini açıklayabilir misiniz?

 11. "İnsan santral gibi, bütün hilkatın nizamlarına ve fıtratın kanunlarına ve kâinattaki nevamis-i İlahiyenin şualarına bir merkezdir." cümlesini açıklar mısınız?

 12. "Sonra, Cenâb-ı Hakk'ın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de, ancak akaid ile, yani ahkâm-ı imaniyenin tecellîsiyle olur. İmanî hükümlerin..." izah?

 13. "Ve tabakat-ı âlemde deveran eden dolapların hareketlerine muhalefetle o dolapların çarkları altında ezilmesin..." Burada dolap ifadesi ne anlamda kullanılmıştır?

 14. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittibâ etmesiyle, hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise, kâinat sayfalarında parlayan san'at nakışlarıyla tebarüz eder. Bu cümleleri açıklar mısınız?

 15. Emirleri imtisal, nehiylerden içtinap etmek sayesinde, bir fert, heyet-i içtimaiyede çok mertebelerle nisbet peyda eder ve alâkadar olur. Bilhassa ahkâm-ı diniye ve mesalih-i umumiye hususunda, bir fert, bir nevi hükmüne geçer. İzahı?

 16. İbadet fikirleri Sani-i Hakime çevirtmek içindir... İtaat ve inkıyad ise abdi intizam-ı ekmel altına idhal eder... Hikmet ise kainat sahifelerinde parlayan san'at nakışlarıyla tebarüz eder. İbadet ile hikmetin ortaya çıkması ve itaat ile bağlantısı?

 17. Namazın insanın fıtratıyla alakası nedir?

 18. Üstad Bakara suresinin 21 ve 22. ayetlerini tefsir ederken, "insan bir santral hükmündedir" tabirini kullanıyor. Acaba bunun dayandığı bir ayet ya da hadis var mıdır? Ayrıca Risalelerin her satırından bir ayet ve hadis çıkarmak mümkün müdür?

 19. Yani, pek çok hukuklar, haysiyetler, irşadlar, tâlimler, ıslahlar gibi vazifeler, bir şahsa yüklenir. Eğer o emri imtisal, nevâhîden içtinap eden o şahıs olmasa, o vazifeler tamamen pâyimâl olur.. Açar mısınız?

 20. "Abd ile mabud arasında en yüksek ve en latif olan nisbet, ancak ibadettir. Evet kemalatı beşeriyenin en yükseği, şu nisbet ve münasebettir." cümlesini açıklar mısınız?

 21. "Emellerini tahakkuk ettiren, ibadettir." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "İbadetin ruhu, ihlâstır." Bu ifadeden, ihlassız amelin hiçbir önemi olmadığı sonucuna ulaşabilir miyiz? Yani şunu diyebilir miyiz; cennete gitmek için iyilik yapanlar cennete gidemez, Allah rızası için iyilik yapanlar gidebilir?

 23. "İnsanı, mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir." cümlesini izah eder misiniz?

 24. "Zahirî ve bâtınî uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden, ibadettir." cümlesini açıklar mısınız?

 25. "…İstidatlarını inkişaf ettiren, ibadettir." Bu nasıl oluyor, ibadet etmeyenlerin kabiliyetleri açığa çıkmıyor mu?

 26. İhlas Risalesini okudum, çok faydalı geldi. Peki ihlaslı olup olmadığımızı nerden anlayabiliriz? Acaba gösteriş için mi ibadet ediyorum, diye korkuyorum. Risale okumalarda hangi eserden başlamalıdır?

 27. Üstad, ibadetin şahsi kemalata sebep olacağını belirtmektedir. Ancak bugün çevremizde ibadet etmeyen bazı insanların karakter, olgunluk, ahlak gibi alanlarda, ibadet yapanlara göre daha ileri bir seviyede olduğunu görmekteyiz. Bunu nasıl anlamalıyız?

 28. "Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydaların, menfaatlerin menşei, bu nizamdır." cümlesini izah eder misiniz?

 29. "Nev-i beşerin havassı hükmünde olan fünunla kâinata bak..." Nevi beşerin duyguları hükmünde olan kainattaki fenler ifadesini izah eder misiniz?

 30. "Nizamı olmayanın, külliyeti olamaz." Bunu günlük hayatımızda nasıl uygulayabiliriz?

 31. "Nizamı olmayanın, külliyeti olamaz." cümlesinden ne anlamalıyız?

 32. Burhan-ı inni ile mana-yı harfi arasındaki fark ve ilişki nedir? Mana-yı harfi, Allah'ın varlığının kabulunden sonra kullanılan bir metod mudur?

 33. Bürhan-ı inni ve bürhan-ı limmi nedir?

 34. Her Eserin Bir Müessiri Var, Cümlesini Allah İçin de Kullanabilir miyiz?

 35. "Kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafianın, inkısama kabiliyeti olmayan bir cüzde birlikte içtimaları iltizam edilmiştir..." açar mısınız? Çekme ve itme kuvveti, bölünemeyen en küçük parça olan atomda bir arada bulunabilir mi?

 36. İnayet delilinde nizamdan bahsediliyor. Anlam olarak inayet ile nizam farklı olmakla birlikte, aralarındaki münasebeti nasıl anlamalıyız?

 37. "Alemde görünen şu tagayyür ve tebeddül ile bir kısım eşyanın hudusu, yani yeni vücüda geldiği de gözle görünüyor. Bir kısmının da hudusu, zaruret-i akliye ile sabittir. Demek hiçbir şeyin ezeliyeti cihetinde gidilemez." Bu paragrafı açıklar mısınız?

 38. "İki neviden doğan nevi, alelekser ya akîmdir veya nesli inkıtaa uğrar, tenasül ile bir silsilenin başı olamaz." cümlesine binaen; pitbull denilen köpek türü, kedi ile köpeğin çiftleştirilmesinden oluşturuluyor ve soyu devam ediyor, nasıl anlamak lazım?

 39. İşaratü'l-İ'caz'da, her canlının bir Âdem babası olduğundan bahsediliyor. Acaba bu yaratılış şekli son bulmuş mudur? Yoksa şu anda da herhangi bir türün Âdem babası yaratılıyor mu?

 40. "Evet şuursuz, ihtiyarsız, camid, basit olan esbab-ı tabiiyenin bütün akılları hayrette bırakan o enva silsilelerinin icadına kabiliyeti olduğu daire-i imkândan hariçtir. Ve keza kudret mu'cizelerinden birer nakş-ı garib..." İzah?

 41. "İnsan sathî ve gayr-ı kasdî bir nazarla bâtıl ve muhal bir şeye baktığında hakiki illetini bulamadığı takdirde, çâr nâçâr sıhhatine veya inkârına kail olmakla kabul etmesi ihtimali vardır..." İzah eder misiniz?

 42. "Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tâbi’ değildir. Tâbi’, ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet, ancak kudrettedir..." Devamı ile birlikte açıklar mısınız?

 43. "Tabiat, Allah'ın san'atı ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun mes'eleleridir. Kuva dahi, o mes'elelerin hükümleridir." Buradaki, "mesele" ve "meselelerin hükümleri"ne misal vererek izah eder misiniz?

 44. Tabiatın vücudu haricisi var mıdır; hakikati nedir? Risalelerde geçen kavramlarla açıklayabilir misiniz?

 45. Allah'ın varlığını ve birliğini kısa ve öz olarak ispatlayabilir misiniz?

 46. Allah'tan başka ilah olmadığının delilleri nelerdir? Risaleler zaviyesinden nasıl anlamalıyız?

 47. "Alemde ve masnuatta bulunan kemalat, tamamıyla Saniin kemalinden tecelli eden gölgeden muktebestir." Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisini nasıl anlamalıyız? Mahlukat onun isimlerinin gölgesi ise, Allah'ın yaratılan hiçbir şeye benzememesinin izahı

 48. "İcab, mûcibin vücuduna bürhandır." cümlesini açıklar mısınız?

 49. "Sâni-i Kadîm-i Ezelî, kâinatın ihtiva ettiği eşyanın cismiyet, cihetiyet, tagayyür, temekkün gibi istilzam ettikleri levazım ve evsaftan berî ve münezzehtir." cümlesini izah eder misiniz?

 50. "Sâmilerin o meyillerini tatmin etmekle makamın iktizası üzerine Kur'ân-ı Kerim, onları sâmilerin huzuruna götürüp kendilerine hitap ile tevcih-i kelâm etmiştir." Bu paragrafı açıklar mısınız?

Yükleniyor...